Page 20 - EMCAPP-Journal No. 13
P. 20

wants to explain man. Well, let them try. I re-  więcej“, co leży u podłoża ludzkiego bytu. Aż do
      spect the achievements of every field of know-   XVII wieku. My sprowadziliśmy nasze istnie-
      ledge, but not when it reduces the person to the  nie do obserwacji zespołu przyczyn celowych
      body only.                     włączonych w nasz organizm. Powiedzieliśmy o
                                tych wszystkich atomach i cząsteczkach: oto ja,
      6. The fifth signpost: the peculiarity of the hu- tutaj jestem. Tutaj i TYLKO tutaj. Uznaliśmy się
      man body - the principle of „commensuratio“.    za materię. Pomyłka znana jako „pars pro toto”
      Human material potency or body has an extre-    – część zamiast całości.
      mely specific characteristic - it constantly and  Zatem zdając, zresztą bardzo dobrze, owe eg-
      irrevocably cooperates with immaterial potency   zaminy z biochemii, biofizyki czy fizjologii
      as the basis of the mind (intellect and will). Thus,  miałbym już wiedzę o człowieku? To raczej
      on the one hand, it must embrace all purely ma-  kpina. Nawet jeśli byłbym w stanie nadążyć za
      terial elements as a set of intentional causes, as  szczegółami pracy mojego czy cudzego móz-
      in animals. On the other hand, it must be open   gu, to i tak przecież człowieka nie poznałem!
      to full cooperation with the non-material side   Poznałem jedynie aktualny stan jakiegoś móz-
      of our being. This gives the human body a spe-   gu. Nadzieje tzw. neuronauki idą bardzo dale-
      cial character, unique among the living beings.  ko. Do spółki z innymi dziedzinami (etologią
      Only man has both material and non-material    ssaków, neurofarmakologią) chce ona wyjaśnić
      nature, and his corporeality is an inalienable  człowieka. Cóż, niech próbuje. Szanuję
      and necessary element of his being, his nature.  osiągnięcia każdej dziedziny wiedzy, ale nie
      To the extent that when we are hit by death, we  wtedy, kiedy redukuje człowieka tylko do ciała.
      cease activity of any kind! We still exist because
      we are an individual act of existence and being  6. Drogowskaz piaty: osobliwość ludzkiego
      with its immateriality, but without the body  ciała - zasada „commensuratio“.
      this structure is immobilized. It is not that after  Ludzka możność materialna czyli ciało ma
      death we are „lighter“ and „freer“. Nothing like  wybitnie swoistą cechę - stale i nieodwołalnie
      it, we are like characters from fairytales turned  współpracuje z możnością niematerialną jako
      into stone. Our full structure REQUIRES the  podstawą umysłu (intelektu i woli). Zatem z
      body. And it cannot update itself without the   jednej strony musi ogarniać wszystkie czy-
      help of the mentioned ordered team of purpose   sto materialne elementy jako zespół przyc-
      reasons. When, as a result of the passage of time  zyn celowych, jak u zwierząt. Z drugiej zaś
      or life events, this team fails to keep the princi- musi być otwarta na pełne współdziałanie z
      pal causes in check - we die. Our home is falling  niematerialną stroną naszej istoty. To nadaje
      apart, and with it all the possibilities of action.  ludzkiemu ciału szczególny charakter, unikalny
      Even our immateriality is constantly dependent   wśród ożywionych bytów. Tylko człowiek ma
      on materiality in our actions (though still not in  naturę zarazem materialną i niematerialną, a
      existence). That is why the „body“ is so impor-  jego cielesność stanowi niezbywalny i koniecz-
      tant to us and we focus on it.           ny element jego istoty, jego natury. Do tego sto-
      This close and unique connection of the spiri-   pnia, że gdy dotknie nas śmierć to przestajemy
      tual and physical sphere in man is our distin-   w jakikolwiek sposób działać! Nadal istniejemy,
      guishing feature among beings. These spheres    bo stanowi nas indywidualny akt istnienia i isto-
      are so closely related that if for some reason  ta z jej możnością niematerialną, ale bez ciała ta
      our spiritual side weakens (e.g. some important  struktura jest unieruchomiona. To nie jest tak,
      personal relationships, relationships with God   że po śmierci jesteśmy „lżejsi“ i „swobodniejsi“.
      or people, disappear), then our material po- Nic podobnego, jesteśmy jak postacie z bajek
      tency or body in the proper sense is unable to   zamienione w kamień. Nasza pełna struktura
      control the whole team of material, purposeful   WYMAGA ciała. A ono bez pomocy wspom-
      causes that constantly „envelope“ and designate  nianego uporządkowanego zespołu przyczyn
      our body. And they are pushing for ... disorder,  celowych nie może sie zaktualizować. Gdy w
      and finally death. The team of our material pur-  wyniku upływu czasu lub wydarzeń życiowych                              18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25