Page 15 - EMCAPP-Journal No. 13
P. 15

me, but is only staying in me temporarily. Of   cja w ciągłym ruchu, skoro uszkadza ją taki
       course, I do not ignore the fact that if something  drobiazg. A istnieją jeszcze bardziej subtelne
       comes into my body, in a certain quantum sense  trucizny. Wchodzą w nas i jakoś „kłamią“. Są
       it becomes united with it, affects its other com- jak obcy agenci. Coś się zacina. Wszystko jed-
       ponents and they affect this single element, in  no czy patrzę na siebie czy na kogoś innego, to
       the sense of chemistry and quantum physics.  zasadniczo bezpośrednio widzę tylko samod-
       However, when it leaves my body, it is indistin- zielne atomy, cząsteczki, molekuły - coś CO
       guishable from myriads of similar structures. It  NIE jest mną, a tylko czasowo przebywa we
       is not me. If a quantum stream reflected from   mnie. Oczywiście nie ignoruję faktu, że jeśli
       my own or someone else‘s skin hits my eye, it   coś trafia do mojego organizmu, to w pewnym
       is a stream reflected from individual objects –  kwantowym sensie staje się z nim zjednoczo-
       molecules, depending on the amount of mela-    ne, wpływa na jego pozostałe składniki a one
       nin molecules in the skin cells, whether lighter  wpływają na ten pojedynczy element, w znac-
       or darker.                    zeniu chemii i fizyki kwantowej. Jednak gdy
                                opuści mój organizm, to jest nie do odróżnienia
       4. Third signpost: what is „underneath“?     od miriadów podobnych struktur. Nie jest mną.
       I remember how I was surprised by the map of   Jeśli do mojego oka trafia strumień kwantów
       metabolic pathways, i.e. the transformation of  odbity od mojej czy cudzej skóry, to jest to
       all these objects in my body. Sugar comes in, and  strumień odbity od poszczególnych obiektów –
       the carbon dioxide, water and energy stored in  molekuł i. zależny od ilości cząsteczek melaniny
       the bonds of phosphate residues in nucleotides  w komórkach skóry, bardziej jasnej lub bardziej
       come out. I had to learn it in detail. It was also  ciemnej.
       a compulsory exam. I have several such maps at
       home so far. They were attached to biochemi-   4. Drogowskaz trzeci: co jest „pod spodem“?
       stry textbooks. The thicket of changes, ordered  Pamiętam, jak zadziwiła mnie mapa szlaków
       movement of chemical reactions managed by  metabolizmu czyli przemian wszystkich tych
       enzymatic catalysts. Reactions that could hap-  obiektów znajdujących się moim organizmie.
       pen once in hundreds of years, thanks to enzy-  Wchodzi cukier, a wychodzi dwutlenek węgla,
       mes, take place rapidly and massively. Our body  woda i energia zmagazynowana w wiązaniach
       is constantly in an unparalleled and organized  reszt fosforanowych w nukleotydach. Trzeba
       movement. What is it based on? DNA comes     się było tego nauczyć w szczegółach. Też był
       to mind, but it is only a specific memory, the  sążnisty egzamin. Kilka takich map mam dotąd
       molecular memory of the body. Like a „hard  w domu. Bywały dołączane do podręczników
       disk“ with data. There must be something else,  biochemii. Gąszcz przemian, uporządkowanego
       something that you CANNOT SEE AT FIRST.      ruchu reakcji chemicznych zarządzanego przez
       This is our body. Scaffolding on which the enti- katalizatory enzymatyczne. Reakcje, które
       re construction and processes are based. Special  mogły zajść raz na setki lat, dzięki enzymom
       structural „access points“ for all these elements  zachodzą błyskawicznie i masowo. Nasz orga-
       flowing through us in the form of metabolism.   nizm jest cały czas w niebywałym i zorganizo-
       Structure and spatial ordering is important. If  wanym ruchu. Na czym się to opiera? Przycho-
       catalysis is to take place (acceleration of reac- dzi na myśl choćby DNA, ale to tylko swoista
       tion), molecules or atoms (most often ions) that  pamięć, zasoby pamięci molekularnej organiz-
       take part in it must be specially set up, more  mu. Taki „dysk twardy” z danymi. Musi być
       precisely than with machine parts. Only when   coś innego, coś, czego w pierwszej chwili NIE
       joining a large protein molecule will they be set  WIDAĆ. Jest to nasze ciało. Rusztowanie, na
       up properly – there may be catalysis. This is the  którym opiera się cała konstrukcja i procesy.
       rule of all catalysts. It suggests (only suggests!)  Specjalne strukturalne „punkty dostępu“ dla
       that there must be some structural basis for me- tych wszystkich elementów płynących przez
       tabolism, the type of scaffolding on which this  nas w postaci metabolizmu. Struktura i prze-
       movement is based and is ordered. It has been   strzenne uporządkowanie jest ważne. Gdy ma                              13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20