Page 17 - EMCAPP-Journal No. 13
P. 17

leads us to the question: Are we just an auto-   ze działania jako bytu. Widzimy zawsze i tylko
      nomously existing body? If so, then there are a  cały zespół: ciało + zespół przyczyn celowych. I
      lot of puzzles. Would we be only ephemera on    to od strony tych przyczyn – przepływających
      the ocean of material changes? Something that   przez nas cząsteczek.
      worked out the same way, took part a little and
      disappeared. Maybe, maybe...            5. Drogowskaz czwarty: nie jesteśmy ciałem.
      However, old Aristotle, and later Saint Thomas   Uproszczone ujęcie ludzkiego bytu sprawia,
      Aquinas, saw it completely differently. What we  że mamy skłonność do uznawania autonomii
      consider to be equivalent to our being or „body“  „ciała“ w istnieniu. Uważamy, że ten zespół
      is only a fragment of our being. It is a manife-  mnogości uporządkowanych atomów po prostu
      station of material potency, and this one is a  jest i to bycie należy mu się samo z siebie. Tym-
      fragment of something greater, which Aristotle   czasem: pstryk i już nas nie ma. Zespół atomów
      called „substance“ (ousia), and what consisted   rozsypuje się, buja po świecie, a nas cieleśnie
      of the essence (form, act, essentia) and poten-  nie ma. Ta nietrwałość naprowadza nas na py-
      cy (fields of changes, updates). In order for the  tanie: czy jesteśmy tylko ciałem, autonomicznie
      „body“ as potency to be, it must be based on    istniejącym? Jeśli tak, to pojawia się mnóstwo
      something more powerful, on the being, on the   zagadek. Bylibyśmy tylko efemerydą na oceanie
      essence of our being, on what is already there.  materialnych przemian? Czymś co tak się samo
      Aristotle called it act, form, soul (entelechya).  ułożyło, potrwało troszkę i zniknęło. Może,
      In any case, he believed that the „body“ has no  może...
      ontic autonomy. Saint Thomas Aquinas deepe-    Jednak stary Arystoteles, a później św. Tomasz
      ned this intuition by pointing to the essential  z Akwinu widzieli to zupełnie inaczej. To, co
      act of existence as the basis of our being. First,  uznajemy za równoważne naszemu byciu czyli
      there is an act of existence. This makes us real  „ciało“ jest tylko fragmentem naszego bytu. Jest
      and updates the essence. The essence in turn  przejawem możności materialnej, ta zaś jest
      updates the „body“ as an area of possible chan-  fragmentem czegoś większego, co Arystoteles
      ges, possible further updates.           nazywał „substancją“ (ousia), a co składało się z
      Both Aristotle and Saint Thomas thought that    istoty (formy, aktu) i możności (pola zmian, ak-
      there are two possibilities in a human being,  tualizacji). Aby „ciało“ jako możność było, musi
      two areas of change: material potency and im-   się opierać na czymś mocniejszym bytowo, na
      material potency. Why? Because certain effects   istocie naszego bytu, na tym, co już jest. Ary-
      of our actions go beyond the material area, e.g.  stoteles nazywał to aktem, formą, duszą (ente-
      knowledge of the truth, choice of good, love.  lechija). W każdym razie uważał, że „ciało“ nie
      In order for our intellect to rest on it, it must  ma bytowej autonomii. Pogłębił tę intuicję św.
      have an unlimited material foundation. We do    Tomasz wskazując na zasadniczy akt istnienia,
      not see, we do not feel our immateriality (our   jako podstawę naszego bytu. Najpierw jest akt
      „soul“), because material potency is the only  istnienia. On urealnia i aktualizuje istotę. Ona z
      bases of direct human knowledge and does not    kolei aktualizuje „ciało“ jako obszar możliwych
      provide it. We never see the spirit, it is only im- zmian, możliwych dalszych aktualizacji.
      plicitly suggested. But we find in us the effects of  Dodajmy, że zarówno Arystoteles jak i św. To-
      the intellect, which are understandable only on  masz uważali, że akurat w człowieku są aż
      the assumption that man possesses an immate-    dwie możności, dwa obszary zmian – możność
      rial (spiritual) potency (Aristotle, Peripsyche).  materialna i możność niematerialna. Dlacze-
      So we have this kind of living structure of man:  go? Ponieważ pewne skutki naszego działania
      - first the individual ACT OF EXISTENCE (let    wykraczają poza materialny obszar, np. pozna-
      us add: created by Self-existence, God)      nie prawdy, wybór dobra, miłość. Aby nasz inte-
      - - then, “actualised” by him essence (essentia,  lekt miał się na czym oprzeć musi mieć podłoże
      the form)                     nieograniczone materialnie. My nie widzimy,
      - - then two areas of potency - immaterial area  nie odczuwamy naszej niematerialności (naszej
      (basis of mind) and material („body“)       „duszy“), bo możność materialna jest jedyną                              15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22