Page 16 - EMCAPP-Journal No. 13
P. 16

assumed that the structure of giant molecules,  się odbyć jakaś kataliza (przyspieszenie reakcji),
       mainly proteins, provides this structural or- to cząsteczki czy atomy (najczęściej jony), któ-
       der, but it is easy to establish that the molecules  re biorą w niej udział muszą zostać specjalnie
       themselves must rest on something. On what?    ustawione, bardziej precyzyjnie, niż w częściach
       On our body.                   maszyn. Jedynie wtedy, gdy przyłączając się do
       This term comes back and I try to look after and  dużej cząsteczki białka ustawią się odpowiednio
       adequately use the term „organism“ so that I do  - może zachodzić kataliza. To reguła wszelkich
       not have to simplify it and use the term „body“.  katalizatorów. Sugeruje ona (tylko sugeruje!), że
       Let‘s try to define what this „human body“ is.  musi być jakieś podłoże strukturalne metaboliz-
       It is a fragment of our being, a fragment of our  mu. Rodzaj rusztowania, na którym się ten ruch
       being that ensures the ordering of all material  opiera i jest porządkowany. Przyjęło się sądzić,
       interactions aimed at our existence. Aristotle  że to właśnie struktura gigantycznych molekuł,
       would call it material potency, or something  głównie białkowych, zapewnia ten strukturalny
       that enables physical change, but in a way that  porządek, ale łatwo ustalić, że i same molekuły
       this change is happening in us. When various   muszą się na czymś opierać. Na czym? Na nas-
       chemical components get inside the body, they   zym ciele.
       act on our body, and it acts on them. They form  Wraca ten termin, a ja usiłuję pilnować się i
       a whole together according to their nature. In  adekwatnie używać terminu „organizm“, abym
       the view of my teacher, Prof. Gogacz, these  nie musiał od razu upraszczać i używać terminu
       external separate beings, that is, what comes  „ciało”. Spróbujmy wskazać na to czym jest owo
       within us, are entities with individual purposes,  „ludzkie ciało“.
       something that shapes our complex essence in   Jest fragmentem naszego bytu, fragmentem
       its physical aspect accordingly. Seen from our  naszej istoty, który zapewnia uporządkowanie
       side, the „body“ is the basis for change and or- wszelkich oddziaływań materialnych ukierun-
       der, seen from outside the body there are a mul- kowanych na nasz byt. Arystoteles nazwałby
       titude of atoms, molecules, ions, which all sha- je możnością materialną czyli czymś, co
       pe their area of our materia in their own way.  umożliwia zmianę fizyczną, ale w taki sposób,
       And they cover our proper body, which, wit- że ta zmiana dzieje się w nas. Gdy w obręb or-
       hout them, would not exist fully and could not  ganizmu dostają się różne chemiczne składniki,
       be updated. So what do we see when we look    to działają na nasze ciało, a ono na nie. Tworzą
       at ourselves (say - at our feet or hands, because  razem pewną całość stosownie do swej na-
       one’s face is visible only in the mirror)? We see  tury. W wersji mojego Mistrza, prof. Gogac-
       a team of „the flesh“ as a material potency and a  za, te zewnętrzne osobne byty czyli to, co w
       multitude of ordered „purposeful entities“ that  nas wchodzi, to poszczególne przyczyny ce-
       are BEINGS. In itself, the „body“ is elusive. We  lowe, coś, co kształtuje odpowiednio naszą
       recognize them as being indirectly, through our  złożoną istotę w jej fizycznym aspekcie. Od
       actions. We always see only the whole team: the  naszej strony jest „ciało“ jako podłożem zmian
       body + team of causes of our essentia. And seen  i uporządkowania, od strony zewnętrznej ciała
       from the side of these causes – molecules flo-  jest multum atomów, cząsteczek, jonów, które
       wing through us.                 wszystkie kształtują po swojemu obszar naszej
                                materialności. I zasłaniają sobą nasze właściwe
       5. The fourth signpost: we are not the body.   ciało, które zresztą bez nich nie zaistniałoby w
       The simplified approach to human existence  pełni i nie mogło się zaktualizować. Co zatem
       means that we tend to recognize the autonomy   widzimy patrząc na siebie (powiedzmy - na
       of the „body“ in existence. We believe that this  swoją stopę lub ręce, bo buzia widoczna tylko w
       multitude of ordered atoms is simple and that   lustrze)? Widzimy zespół „ciała“ jako możności
       being of itself belongs to itself. Meanwhile: snap  materialnej i mnogość uporządkowanych „przy-
       and we‘re gone. The atomic assembly is falling  czyn celowych“, które są SAMODZIELNYMI
       apart, it is swinging around the world, and we  BYTAMI. Samo w sobie „ciało“ jest nieuchwy-
       are not physically alive. This impermanence  tne. Rozpoznajemy je pośrednio poprzez nas-                              14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21