Page 22 - EMCAPP-Journal No. 13
P. 22

body is mortal, material potency disappears,  dopiero zerwanie więzi z Bogiem (grzech) na
      and it was not so „at first“), nor that what will  tyle osłabiło nasz byt, że od samego początku
      come into being after the rebuilding of the body  naszego zaistnienia już zmierzamy ku śmierci.
      will be identical with the present state. It will  Starzejemy sie od łona matki. Biologia bada
      be better, because it is immortal. It‘s a different,  ten proces i mówi o skracaniu się telomerów
      ideal bodily form.                 w naszych chromosomach jako biologicznym
                                zegarze. Gdy łykam tabletki metforminy na
      7. Psychological and pedagogical conclusions.   moją cukrzycę podobno spowalniam ten pro-
      The contemporary, imperfect understanding    ces, odmładzam się chromosomalnie. Ale to
      of human corporeality (and the entire human    nieistotne. Utraciliśmy moc stawiania oporu
      being) places us under constant oppression. If   naporowi materialnego świata, tego zespołu
      we were only a body, it would be an unceasing   przyczyn celowych stale w nas obecnych. W
      and inevitable cause for despair. Despair is the  jakimś momencie ten nacisk nas zabije. Kryzys
      belief that for some reason love is impossible.  miłości, w tym wypadku człowieka do Boga,
      And the corpse does not love and cannot love. It  wprowadza taką deprymującą sytuację. Ale
      simply does NOT exist in this configuration. We  mamy obietnicę odbudowy naszego bytu i to
      consciously or unknowingly accept this conclu-   silniejszego, trwałego. Zatem ani to, co w so-
      sion (a false conclusion, but that is a different  bie obserwujemy nie jest pierwotne i do końca
      story) and we fall into despair. We hide it in va- naturalne ( bo obecne ciało jest śmiertelne,
      rious ways, we fight with fear of nothingness,   możność materialna zanika, a nie było takie „na
      but the worst is that all our most sacred and  początku“), ani to co będzie po odbudowaniu
      important relations become literally nothing  ciała nie będzie tożsame z obecnym stanem.
      ... This fire cannot be extinguished if we do not  Będzie lepsze, bo już nieśmiertelne. To inna,
      recognize the true nature of man as a being on   docelowa postać ciała.
      the road, towards ultimate change, to eternity ...
      This is a very serious matter. We are facing the  7. Wnioski psychologiczno-pedagogiczne.
      ultimate things. In their light, everything that  Współczesne, niedoskonałe rozumienie ludz-
      takes place on the stage of our being, including  kiej cielesności (i całego ludzkiego bytu) spro-
      our body, is so essential. The effects of certain  wadza na nas pewne stałe przekleństwo. Jeśli
      decisions may remain with us forever.       bylibyśmy jedynie ciałem, to byłby to konse-
                                kwentny i nieuchronny powód do rozpaczy.
                                Rozpacz to przekonanie, że z jakichś powo-
                                dów miłość jest niemożliwa. A trup nie kocha
                                i kochać nie może. Po prostu w takiej konfigu-
                                racji nas NIE MA. Świadomie czy nieświadomie
                                rozpoznajemy ten wniosek (fałszywy wniosek,
                                ale to inna opowieść) i popadamy w rozpacz.
                                Ukrywamy ją na rozmaite sposoby, walczymy z
                                lękiem przed nicością, ale najgorsze jest to, że
                                wszelkie nasze najświętsze i najważniejsze re-
                                lacje stają się dosłownie niczym.... Tego pożaru
      References                     nie da sie ugasić, jeśli nie rozpoznamy prawd-
      Gogacz M., Elementarz metafizyki, Wyd. Navo, Warsza- ziwej natury człowieka jako bytu w drodze, ku
      wa, 2008.                     ostatecznej przemianie, ku wieczności…
      Milcarek P. Teoria ciała ludzkiego w pismach św. Tomas- To bardzo poważna sprawa. Stajemy wobec
      za z Akwinu, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna, Wars-
      zawa, 1994.                    rzeczy ostatecznych. W ich świetle wszystko, co
      Wojcieszek K., Ewolucja biologiczna jako pamięć  się rozgrywa na scenie naszego bytu, w tym nas-
      wydarzeń? Konsekwencje dla życia społecznego, [w:]  zego ciała, ma tak zasadnicze znaczenie. Skutki
      Olga Kołakowska, Rafał Krajzewicz, Marcin Trepczyński  pewnych rozstrzygnięć mogą bowiem pozostać
      (red.), Pamięć w dobie Internetu, Wyd. Campidoglio,  z nami na zawsze.
      Warszawa, 2011.


                              20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27