Page 21 - EMCAPP-Journal No. 13
P. 21

poseful causes goes its own way, our body does   nie daje się utrzymać tego zespołu przyczyn ce-
      not order it anymore. The integrated movement   lowych w ryzach - umieramy. Rozpada się nasz
      of atoms and molecules disintegrates. Some life  dom cielesny, a wraz z nim wszelkie możliwości
      processes are still going on, but the molecules  działania. Nawet nasza niematerialność jest sta-
      of the team of purposeful causes achieve auto-   le zależna od materialności w swym działaniu
      nomy and eventually leave our living area. Man   (choć nadal nie w istnieniu). Dlatego „ciało“
      remains, only as long as the act of existence and  jest dla nas tak ważne i tak się na nim skupiamy.
      subordinate to it, a being built only from imma-  Ta ścisła i unikalna łączność sfery duchowej i
      terial potency (called spiritual). The body in the  cielesnej w człowieka stanowi nasz wyróżnik
      strict sense does NOT exist. They are then corp-  wśród bytów. Sfery te tak bardzo są powiązane,
      ses, full of disintegrated processes. Of course,  że jeśli z jakichś względów słabnie nasza strona
      in our structure, due to this principle of strict  duchowa (np. zanikają jakieś ważne relacje oso-
      and natural adjustment, there remains a call to  bowe, relacje z Bogiem czy z ludźmi), to nasza
      materiality, like a longing for immortality, for  możność materialna czyli ciało we właściwym
      completeness and power of action. From this  sensie nie jest w stanie zapanować nad całym
      longing, Saint Thomas derived the conjecture  zespołem materialnych przyczyn celowych, któ-
      of resurrection. Our spirit demands the body  re nieustannie nasze ciało „otulają“ i wyznaczają.
      so much that it is natural to rebuild it. But we  I naciskają na nie… Wdziera się nieporządek,
      cannot rebuild ourselves, it cannot be done by   zaburzenia, a w końcu śmierć. Zespół naszych
      „a team of intentional causes“, which is what  materialnych przyczyn celowych idzie własną
      we usually consider to be the body - all atoms   drogą, nasze ciało już go nie porządkuje. Zin-
      and molecules present in us (and maybe even    tegrowany ruch atomów i cząsteczek rozpada
      elementary particles if we go down below). This  się. Nadal toczą się pewne procesy życiowe, ale
      set of separate material entities without a body  molekuły zespołu przyczyn celowych osiągają
      or material potency is crumbling. Each element   autonomię i w końcu opuszczają nasz obszar
      goes its own way. „Ashes to ashes and dust to   bytowy. Z człowieka pozostaje (tylko lub aż)
      dust...“                      akt istnienia i podległa mu istota zbudowa-
      The angle of Christian theology adds something   na jedynie z możności niematerialnej (zwa-
      important here. It is argued that the initial state  nej duchową). Ciała w ścisłym sensie już NIE
      of the human being was immortality, and only    MA. Są zwłoki, pełne zdezintegrowanych pro-
      breaking the relationship with God (sin) weake-  cesów. Oczywiście w naszej strukturze z powo-
      ned our existence so much that we are already   du owej zasady ścisłego i naturalnego dopaso-
      heading for death from the very beginning of    wania pozostaje wezwanie do materialności,
      our existence. We are aging from the mother‘s   jakby tęsknota za nieśmiertelnością, za
      womb. Biology investigates this process and  kompletnością i mocą działania. Z tej tęsknoty
      talks about the shortening of telomeres in our   św. Tomasz wywiódł sugestię zmartwychwsta-
      chromosomes as a biological clock. When I  nia. Nasz duch tak bardzo domaga się ciała, że
      take tablets of metformin for my diabetes, I am  jest naturalne jego odbudowanie. Lecz sami
      supposedly slowing down this process, I am  nie możemy się odbudować, nie może też tego
      rejuvenating myself chromosomally. But that‘s   sprawić „zespół przyczyn celowych“ czyli to, co
      irrelevant. We have lost the power to resist the  zazwyczaj za ciało uważamy. Wszystkie obecne
      pressure of the material world, this team of  w nas atomy i cząsteczki (a może nawet cząstki
      purposeful causes constantly present in us. At   elementarne, jeśli zejdziemy niżej). Ten kom-
      some point, this pressure will kill us. The crisis  plet osobnych materialnych bytów bez ciała
      of love, in this case of a man for God, introduces  czyli owej możności materialnej rozsypuje się.
      a depressing situation of this kind. But we have  Każdy element idzie swoją drogą. „Z prochu
      a promise that our existence will be rebuilt and  powstałeś i w proch się obrócisz...“
      will be stronger, lasting. Therefore, it is neither  Spojrzenie teologii chrześcijańskiej dodaje
      true that what we observe in ourselves is origi-  tu coś ważnego. Twierdzi się, że ludzki punkt
      nal and completely natural (because the present  wyjścia był NA POCZĄTKU nieśmiertelny i                              19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26