Page 19 - EMCAPP-Journal No. 13
P. 19

- then, related to our material potency, bands   furtką ludzkiego bezpośredniego poznania i
      of material purposeful causes, that is, separate  tego nie zapewnia. Nigdy nie widzimy ducha,
      material beings that are necessary for our bodi-  jedynie o nim wnioskujemy pośrednio. Ale zna-
      ly aspect to be formed.              jdujemy w nas skutki działania intelektu, które
      - in turn completely independent living creatu-  są zrozumiałe jedynie przy założeniu posiada-
      res that are part of our body (microbiom).     nia przez człowieka możności niematerialnej
      That‘s not everything. We also need personal  (duchowej) (Arystoteles, Peri psyche).
      company, for example mom and dad (some    Mamy zatem taką oto strukturę bytową
      claim that we also need pure angel intellects).  człowieka:
      Through all of this, we are literally immersed in  - najpierw indywidualny AKT ISTNIENIA (do-
      the entire universe, in all reality, both material  dajmy: stworzony przez Istnienie Samoistne,
      and immaterial. However, we can distinguish  Boga)
      the exact limits of our being. Some things hap-  - następnie urealniona przez niego ISTOTA -
      pens to us and some things do not, although the  FORMA
      latter may be a necessary accompaniment for  - następnie dwa obszary możności (potencji) -
      us.                        obszar niematerialny (podstawa umysłu) i ma-
      The outlined concept is radically different from  terialny („ciało“)
      the one we are used to, which is based on iden-  - następnie powiązane z nasza możnością
      tifying our corporeality with all our being and  materialną zespoły materialnych przyczyn ce-
      giving it the status of autonomy. It arises, lasts,  lowych czyli osobne materialne byty, które są
      disappears and that’s it ... Today we think that  niezbędne, aby ukształtowała się nasza cielesna
      we are ONLY a body. We have abandoned the     strona istoty
      intellectual achievements of our predecessors  - z kolei całkowicie samodzielne żywe istoty
      and have made unacceptable simplifications in   wchodzące w skład naszego organizmu (biom).
      describing ourselves. We track down the cur- To nie wszystko. Potrzebne nam do istnienia jest
      rents in the nervous system, reducing the work   także osobowe towarzystwo, chociażby mama i
      of the intellect ONLY to neurophysiology. We    tata (niektórzy twierdzą, że również czyste int-
      reject the concept of the immaterial intellect.  elekty anielskie).
      And instead of getting valuable explanations, we  Poprzez to wszystko jesteśmy dosłownie
      multiply puzzles and contradictions. Previous  zanurzeni w całym Wszechświecie, w całej
      generations inclined to the quoted description,  rzeczywistości i materialnej, i niematerialnej.
      acknowledged the rationality of the „something   Daje się jednak wyróżnić ścisłe granice nas-
      more“ which underlies human existence. Until    zej bytowości. Coś się na nas składa, a coś nie,
      the seventeenth century. We brought our exi-    chociaż może nam niezbędnie towarzyszyć.
      stence to the observation of a team of intentio-  Zarysowana koncepcja jest radykalnie różna
      nal causes included in our body. We‘ve talked   od tej, do której przywykliśmy, która opiera
      about all these atoms and molecules: here I am,  sie na utożsamieniu naszej cielesności z całym
      here I am. Here and ONLY here. We recognized    naszym bytem i nadaniu jej statusu autonomii.
      ourselves as matter. A mistake known as „pars   Powstaje, trwa , zanika i już... My dziś sądzimy,
      pro toto“ - part instead of the whole.       że jesteśmy TYLKO ciałem. Porzuciliśmy cen-
      Therefore, passing - very well- these examinati-  ne osiągnięcia intelektualne Poprzedników i
      ons in biochemistry, biophysics or physiology,   dokonaliśmy niedopuszczalnych uproszczeń
      would I already have knowledge about a human    w opisie samych siebie. Tropimy wytrwa-
      being? It‘s rather a mockery. Even if I could  le przebiegi prądów w układzie nerwowym
      keep up with the details of the working of my or  sprowadzając pracę intelektu JEDYNIE do
      someone else‘s brain, I still would not recognize  neurofizjologii. Odrzucamy koncepcję niema-
      a man! I would only know the current state of a  terialnego intelektu. I zamiast uzyskiwać cenne
      brain. The hopes of so-called neuroscience are   wyjaśnienia mnożymy zagadki i sprzeczności.
      very ambitious. In company with other fields  Poprzednie pokolenia skłaniały się do przytoc-
      (mammalian ethology, neuropharmacology), it    zonego opisu, uznawały racjonalność „czegoś                              17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24