Page 14 - EMCAPP-Journal No. 13
P. 14

to us the name of a chemical compound, which   przebywał.
       usually simplyrummages in “our body” as a  Nieustannie płynie przez nas strumień materii
       TEMPORARY part of it, and we had to write     i energii. Jesteśmy rzeką. Czy patrząc z brze-
       out the structural formula from our memory in   gu na fragment nurtu patrzę na CAŁĄ rzekę?
       our sheets. I was one of the few who passed at  Pamiętam bardzo trudny egzamin z bioche-
       the first attempt because I was physically strong.  mii statycznej. Trwał około 8 godzin (tak!).
       Some of the examinees, especially women, sim-   Wykładowca odczytywał nam z katedry nazwę
       ply fainted and gave up. There I see in my ima-  jakiegoś związku chemicznego, który akurat
       gination all these molecules, conformations,  zwykła buszować w naszym organizmie jako
       D- and L-turns, etc., etc., how they spin and  jego TYMCZASOWA część, a my musieliśmy
       flow through us. I know that when I write these  z pamięci wypisać wzór strukturalny w naszych
       words, my brain consumes gigantic amounts of   arkuszach. Byłem jednym z niewielu, który zdał
       ATP particles (our „chemical batteries“), becau- za pierwszym podejściem, bo byłem fizycznie
       se its work apparently absorbs as much as 1/4   mocny. Część zawodników, a zwłaszcza zawod-
       of the entire energy expenditure of the “body”.  niczek po prostu mdlała i rezygnowała. Teraz
       Fortunately I had eaten a solid dinner.      widzę w wyobraźni te wszystkie molekuły, kon-
       Let‘s focus our gaze on a single atom or molecu- formacje, D-i L- skrętne itd. itp., jak wirują i
       le and see how it literally flows through us, on  płyną przez nas. Wiem, że gdy piszę te słowa
       the scale of the hour, day, year ... Is this what‘s  mój mózg zużywa gigantyczne ilości cząsteczek
       flowing like this our body? Why, when it leaves  ATP (nasze „chemiczne baterie“), gdyż jego
       our area, does it ceases to be body? It is as if a  praca podobno pochłania aż 1/4 całego nakładu
       citizen arriving in a foreign country became his  energii organizmu. Dobrze, że zjadłem solidną
       citizen, and after leaving the country immedia-  kolację.
       tely lost the citizenship.            Skupmy spojrzenie na pojedynczym atomie czy
       And yet we only see elements of this flow. When  cząsteczce i zobaczmy, jak dosłownie przepływa
       we decide to study molecules of some protein,   przez nas, w skali godziny, dnia, roku... Czy to,
       we are investigating „something“ which is not   co tak płynie, to nasze ciało? Dlaczego, gdy
       our body in the strict sense. We do not arran-  opuści nasz obszar przestaje być ciałem? To tak,
       ge funerals for trimmed nails or cut hair. And  jakby jakiś obywatel przyjeżdżając do obcego
       this is a noble keratin, one of the proteins in our  kraju stawał się jego obywatelem, a po wyjeździe
       body. Perhaps our curls delighted somebody,  to obywatelstwo natychmiast tracił.
       but later they are cut off on the floor of a hair- A przecież my dostrzegamy jedynie elementy
       dressing salon.                  tego przepływu. Gdy oznaczamy czy badamy
       At the same time, we have the knowledge that   molekuły jakiegoś białka, to badamy „coś“, co
       the fate of such molecules in our body is not ar- naszym ciałem w ścisłym sensie nie jest. Nie
       bitrary. Basically, they work in a very regulated  urządzamy pogrzebów obciętych paznokci czy
       way. They have their place and their role. They  ściętych włosów. A to przecież szlachetna ke-
       are like actors on stage. And the scene is high- ratyna, jedno z białek naszego organizmu. Być
       ly ordered. You can see it when something goes  może nasze loki kogoś zachwyciły, ale później
       wrong, aswhen someone swallows a little po- leżą obcięte na podłodze salonu fryzjerskiego.
       tassium cyanide and this substance „clogs“ our  Jednocześnie mamy wiedzę, że losy takich
       mitochondria, blocking the respiration at the  molekuł w naszym organizmie nie są dowol-
       cellular level. How precise the constant motion  ne. Zasadniczo działają w sposób bardzo ure-
       this structure is, if it is damaged by such a small  gulowany. Mają swoje miejsce i swoją rolę. Są
       thing. And there are even more subtle poisons.  niczym aktorzy na scenie. A scena jest wyso-
       They enter us and somehow „lie“. They are like  ce uporządkowana. Widać to, gdy coś idzie
       foreign agents. Something is jamming. It does   nie tak. Gdy ktoś połknie odrobinkę cyjanku
       not matter whether I look at myself or someo-   potasu i ta substancja „zatyka“ nasze mito-
       ne else, I can see directly only the independent  chondria, blokując oddychanie na poziomie
       atoms, molecules - something WHICH is NOT     komórkowym. Jak precyzyjna jest ta konstruk-                              12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19