Page 12 - EMCAPP-Journal No. 13
P. 12

ment. Lack of the microbiota we‘ve back gives   janie“ , a my to „ich Mars“. Różna jest ich rola,
       us a hard time. We must take so-called probio-  zazwyczaj są nam obojętne, traktują nas jako
       tics, drink different kefirs. In each of us there  dogodne środowisko własnego życia. Wiele z
       are several kilos of these necessary „strangers“.  nich jest bardzo przydatne, o czym możemy się
       We will agree that everyday defecation does not  łatwo przekonać kończąc dowolną kurację an-
       deprive us of our body parts? And human fae-   tybiotykami. Brak przetrzebionego biomu daje
       ces are trillions of Escherichia coli bacteria. This  się nam we znaki. Musimy brać tzw. probiotyki,
       microbiota is part of our organism, part of the  pić różne kefiry. W każdym z nas egzystuje kilka
       complex whole - the organism. Not a “body”,    kilogramów tych niezbędnych „obcych“. Zgod-
       but a system called the “organism”. These beings  zimy się chyba, że codzienna defekacja nie poz-
       who sail with us have their own lives, their own  bawia nas części naszego ciała? A ludzki kał to
       DNA, their own history. Sometimes they cause   tryliony komórek bakterii Escherichia coli. Ten
       us trouble, they usually react indifferently, are  biom stanowi część naszego organizmu, część
       sometimes very useful, even necessary. So there  skomplikowanej całości - organizmu. Nie ciała,
       is SOMETHING in us which is NOT US? Yes,     lecz pewnego systemu zwanego organizmem.
       for sure. Together, we are a vibrant system.   Te istoty, które z nami żeglują mają własne
                                życie, własne DNA, własną historię. Czasem
       3. Second signpost - metabolism.         robią nam kłopoty, zazwyczaj są obojętne,
       At the moment when I do a protein test in a    niekiedy bardzo przydatne, wręcz konieczne.
       sample taken from my organism, e.g. in the  Zatem w nas jest COŚ, co nie jest NAMI? Tak, z
       blood, do I examine part of my “body”? Well,   pewnością. Razem stanowimy tętniący życiem
       rather not. A huge number of atoms and mole-   system.
       cules are flowing through man. Some of them
       stay in us and for a long time. However, even   3. Drogowskaz drugi - przemiana materii.
       these „long-distance runners“ eventually flow  Czy w momencie, w którym dokonuję bada-
       through us and leave our borders. Apparently,   nia stężenia białka w pobranej z mojego or-
       all the atoms that sit in us are exchanged every  ganizmu próbce, np. we krwi, to badam część
       few years, about seven times in a lifetime. Let‘s  mojego ciała? Otóż raczej nie. Przez człowieka
       take something that is clearly distinct, a metal  przepływa ogromna ilość atomów i cząsteczek.
       atom, for example an iron ion embedded in a    Część z nich trwa w nas i przy nas bardzo
       molecule of haemoglobin. It serves us some  długo. Jednak nawet ci „długodystansowcy” w
       time and then leaves our area and remains an   końcu przez nas przepływają i opuszczają nas-
       iron ion. At first it was not “our body”, then it  ze granice. Podobno wszystkie atomy, które w
       was, and then it was not again? It seems that this  nas „siedzą“ wymieniają się co kilka lat, jakieś
       stay in us has not changed him at all. Which one  siedem razy w ciągu życia. Weźmy coś, co jest
       he came in and left. It remained itself. Of course,  wyraźnie odrębne, jakiś atom metalu, chociażby
       in quantum terms, it has become „something    jon żelaza wbudowany w cząsteczkę hemoglobi-
       else“ during this period, but not permanently.  ny. Jakiś czas nam służy, a potem opuszcza nasz
       After leaving this quantum CONTEXT, this   obszar i pozostaje jonem żelaza. Najpierw nie
       open thermodynamic system in the form of our   był naszym ciałem, potem był, a potem znowu
       organism (careful: not the “body”, but just the  nie był? Wydaje się, że ten pobyt w nas wcale go
       “organism”), it is indistinguishable from all of  nie zmienił. Jaki wszedł, taki i wyszedł. Pozostał
       its iron atom brothers. There is no indication of  sobą. Oczywiście w ujęciu kwantowym stał się
       its stay in us.                  „czymś innym“ w okresie tego pobytu, ale nie
       Our stream of matter and energy is constantly   na trwałe. Po opuszczeniu tego KONTEKSTU
       flowing through us. We are a river. Looking at  kwantowego, tego termodynamicznego układu
       the whole river from the shore, do I really see  otwartego w postaci naszego organizmu (uwa-
       at the whole river? I remember a very difficult  ga: nie ciała, lecz właśnie organizmu) jest nie
       exam in the field of static biochemistry. It lasted  do odróżnienia od wszystkich swoich braci
       about eight hours (yes!). The lecturer dictated  atomów żelaza. Nic nie wskazuje na to, że w nas                              10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17