Page 11 - EMCAPP-Journal No. 13
P. 11

1. Starting point: biological interpretation of the  1. Punkt wyjścia: biologiczna interpretacja
       human body.                    ludzkiego ciała.
       Before I heard these scandalous words, I went   Zanim usłyszałem te skandaliczne słowa
       through a fairly long study natural science. Na- przebyłem dość długą drogę kształcenia
       ture fascinated me. Perhaps such interests are  przyrodniczego. Fascynowała mnie przyroda.
       typical for many boys. I attended a biological  Być może dla wielu chłopców takie zainteresowa-
       laboratory on a regular basis, I spent time with  nia są typowe. Uczęszczałem regularnie do pra-
       a microscope, passionately (yes!) I collected fos- cowni biologicznej, ślęczałem przy mikrosko-
       sils. I became an expert on some paleontologi-  pie, namiętnie (tak!) zbierałem skamieniałości.
       cal questions at the age of 12. When I passed   Stałem się w wieku 12 lat znawcą pewnych
       the entrance examination for biological studies,  zagadnień paleontologicznych. Gdy przyszło
       I took first place among 500 candidates. Then I  zdawać egzamin wstępny na studia biologiczne
       also studied passionately, choosing the special- zająłem pierwsze miejsce na 500 egzaminowa-
       ty of molecular biology. The studies demanded   nych. Potem również namiętnie studiowałem
       hard work, sometimes there were 45 hours of    obierając specjalność biologii molekularnej.
       classes per week. I finished them with a „me-   Studia były pracowite, czasem było 45 h zajęć
       dal for outstanding studies“. When I heard these  w tygodniu. Zakończyłem je z „Medalem za
       „scandalous“ words, I was work as a biologist in  chlubne studia“. Gdy wysłuchałem wspomniane
       the laboratory of one of the institutes of the Po- „skandaliczne” słowa, to pracowałem już jako
       lish Academy of Sciences. From the beginning   biolog w laboratorium jednego z instytutów
       to the end I was shaped as a competent natura-  Polskiej Akademii Nauk. Byłem od początku
       list. No wonder the idea of the „invisible body“  do końca ukształtowany jako kompetentny
       completely surprised me.             przyrodnik. Nic dziwnego, że idea „niewidzial-
       Anyway, when I was discussing the title of my   nego ciała“ zupełnie mnie zaskoczyła. Nie tyle
       text with the editor, I also sensed some surprise  oburzyła (szanowałem mego Mistrza), ile była
       and scepticism. Meanwhile, after many, many  zwyczajnie niezrozumiała.
       years, I understood my teacher‘s intentions (or  Zresztą, gdy ustalałem z Redakcją tytuł mojego
       so I think). Yes, we do not see our body. We have  tekstu, to również wyczułem pewne zaskocze-
       to guess its existence from the effects of our ac- nie i sceptycyzm. Tymczasem ja, po wielu, wie-
       tions, indirectly. But how to explain it to people  lu latach, zrozumiałem intencje mojego Mistrza
       who have not had 30 years of research like me?  (a przynajmniej tak mi się wydaje). Tak, nas-
       I must rely on the fact that readers are smarter  zego ciała nie widzimy. Musimy się domyślać
       than me and find the truth through their own   jego istnienia po skutkach naszych działań,
       inquiry. Therefore, my role will be modest: to  pośrednio. Ale jak to wyjaśnić osobom, które
       encourage, construct and set up signposts.    nie mają na to dociekanie 30 lat, tak jak ja?
                                Pozostaje liczyć na to, że Czytelnicy są bystrzejsi
       2. The first signpost - the difference between the  ode mnie i drogą własnego dociekania odnajdą
       body and the organism.              prawdę. Moja rola będzie zatem skromna:
       While I write these words, in my body life is   zachęcać, konstruować i rozstawiać drogows-
       flourishing, even exploding. And it is not my   kazy.
       life, but the life of over a thousand separate spe-
       cies in billions of copies. Biologists call them  2. Drogowskaz pierwszy - różnica między
       microbiota. They are various bacteria, fungi, in- ciałem a organizmem.
       vertebrates that permanently live on us and in  Gdy piszę te słowa w moim organizmie kwitnie
       us, like on their own planet. They are „Martians“  życie, wręcz wybucha. I nie jest to moje życie,
       and we are „their Mars“. Their role is different,  ale życie ponad tysiąca odrębnych gatunków
       they are usually react indifferently, they treat us  w miliardach egzemplarzy. Biolodzy nazywają
       as a convenient environment for their own lives.  je biomem. Są to rozmaite bakterie, grzyby,
       Many of them are very useful, which we can ea-  bezkręgowce, które na stałe żyją na nas i w nas,
       sily find out when we finish any antibiotic treat- niczym na jakiejś własnej planecie. To „mars-                              9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16