Page 10 - EMCAPP-Journal No. 13
P. 10

Krzysztof A. Wojcieszek              Krzysztof A. Wojcieszek

       The invisible body                Niewidzialne cialo       Doctor habilitated Krzysztof               Doktor habilitowany Krzysztof An-
       Andrzej Wojcieszek, professor              drzej Wojcieszek, profesor Pedagogi-
       Pedagogium - Higher School               um Wyższej Szkoły Nauk Społecznych
       of Social Sciences in Warsaw,             w Warszawie, biolog molekularny
       molecular biologist (UŁ), ethics              (UŁ), etyk (UŁ), doktor nauk huma-
       (UŁ), doctor of humanities               nistycznych (filozofia, ATK), habili-
       (philosophy, ATK), habilitati-              tacja w dziedzinie nauk społecznych
       on in the field of social sciences             w dyscyplinie pedagogika (WSE UAM
       in the discipline of pedagogy             w Poznaniu), autor wielu programów
       (UAM in Poznań), author of many preventive    profilaktycznych: „Noe”, „Debata”, „Korekta”,
       programs widely used in Poland: „Noah“, „De-   „Szlaban”, „Sprzedawcy”, „ Smak życia czyli
       bate“, „Correction“, „Barrier“, „Sellers“, „Taste  debata o dopalaczach”, „ARS czyli jak dbać o
       of life or debate about afterburners“, „ARS, or  miłość”, „Dżungla” i innych. Autor ponad 150
       how to care for love“, „Jungle“ and others. Au-  artykułów i książek. Obecnie kieruje Zakładem
       thor of over 150 articles and books. Currently,  Profilaktyki Społecznej, Resocjalizacji i Pra-
       he manages the Department of Social Preven-    cy Socjalnej w Pedagogium WSNS. Pełnił
       tion, Resocialization and Social Work at the  funkcję prezesa Europejskiego Towarzystwa
       WSNS Pedagogium. He served as President of    Badań nad Profilaktyką (EUSPR). Konsultor
       the European Society for Prevention Research   Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy KEP.
       (EUSPR). Consultant of the sobriety apostolate  Wieloletni współpracownik OAT w Zakroc-
       team at KEP. A longtime associate of OAT in    zymiu. Współautor Narodowego Programu
       Zakroczym. Co-author of the National Sobrie-   Trzeźwości. Ojciec trzech córek.
       ty Program in Poland (2018). Expert of many
       instititions. Father of three daughters.     k.wojcieszek@pedagogium.pl


       Former article by Krzysztof:
       https://emcapp.ignis.de/1/#/28
       https://emcapp.ignis.de/12/#p=70

       Is this not a mistake? Can the human body, this  Czy to nie pomyłka? Czy ciało ludzkie, coś na-
       most tangible and specific of things, be invisib- jbardziej uchwytnego zmysłowo i konkretnego,
       le? If you are surprised, this is a natural reac- może być niewidzialne? Jeśli jesteście zdziwie-
       tion. As mine was, when many years ago I heard  ni, to jest to naturalna reakcja. Taka jak moja,
       such a proposition from the lips of my teacher  gdy przed wielu laty usłyszałem taką właśnie
       Mieczysław Gogacz, professor of Thomistic   propozycję z ust mojego Mistrza, profesora
       philosophy. I did not understand it completely,  filozofii tomistycznej Mieczysława Gogacza.
       it seemed to me a mistake, and even ... a scan-  Zupełnie tego nie rozumiałem, wydawało mi się
       dal. And here I have been asked to share my re-  jakąś pomyłką, a nawet... skandalem. Cóż bo-
       flections on the subject of the human body.    wiem jest bardziej uchwytne, niż nasze własne
                                ciało? Tak wtedy myślałem. I oto zostałem po-
                                proszony o podzielenie się refleksjami na temat
                                ludzkiego ciała.
                              8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15