Page 21 - EMCAPP-Journal No. 12
P. 21

religious identity. The bonds within a group  na modlitwie, adoracji, medytacji wpływają na
       stabilises one’s self-image. The more important  rozumienie siebie jako człowieka religijnego i
       a reference group is to a particular person, the  samoocenę z perspektywy religijnej. Poziom
       stronger the sense of identity within it and its  samoakceptacji jest często związany z poc-
       members. In this context, religious and confes-  zuciem akceptacji lub odrzucenia ze strony
       sional groups in a sense define religious identity. Boga. Człowiek ma poczucie, że jest grzesz-
       Religious identity is shaped both in relation to  nikiem powołanym do świętości. Trwanie w
       religious groups and in relation to God Him-   grzechu lub przybliżanie się do świętości - to
       self. Personal religious experiences during  kryteria samooceny religijnej. Ważnym as-
       prayer, adoration and meditation influence the  pektem doświadczeń religijnych w kontekście
       understanding of oneself as a religious person  tożsamości religijnej jest nawrócenie. Często
       and the person’s self-esteem from a religious  mówi się o tożsamości przed i po nawróceniu.
       perspective. The level of self-acceptance is often  Religijność jest dialogową relacją między Bo-
       associated with a sense of acceptance or rejec-  giem i człowiekiem. Fakt ten pozwala lepiej
       tion on the part of God. Man feels that he is a  zrozumieć specyfikę i dynamikę tożsamości re-
       sinner, called to holiness. Being in sin or getting  ligijnej wyrażanej w pytaniach: Kim jestem dla
       close to holiness - these are the criteria for re- Boga? Jak On mnie spostrzega?
       ligious self-evaluation. An important aspect of  We współczesnej teologii rozróżnia się
       religious experiences, in the context of religious  tożsamość religijną kościelną i wyznaniową
       identity, is conversion. Identity is often spoken  (Hryniewicz, 1994). Tożsamość religijna od-
       about before and after conversion.        nosi się do Boga i jej treść jest uwarunko-
       Religiosity is a dialogical relationship between  wana określona religią, a szczególnie obra-
       God and man. This fact allows to better under-  zem Boga i rzeczywistości nadprzyrodzonej,
       stand the specificity and dynamics of religious  do której człowiek się odnosi. Można zatem
       identity expressed in the question of: Who am I  mówić o tożsamości religijnej chrześcijańskiej,
       to God? How does He notice me?          buddyjskiej czy islamskiej. Także wyznanie
       Contemporary theology distinguishes between    (prawosławie,  katolicyzm,  protestantyzm)
       religious church identity and denominational  łączy się z określoną tożsamością, którą można
       identity (Hryniewicz 1994). Religious identi- nazwać tożsamością konfesyjną. Tożsamość
       ty refers to God and its content is conditioned  konfesyjna łączy się z przynależnością do
       by a particular religion, especially by the image  Kościoła wyznaniowego i jest konsekwencją
       of God and the supernatural reality to which  podziałów w ramach chrześcijaństwa. W bu-
       man refers. For this reason one can speak about  dowaniu tożsamości chrześcijańskiej, szano-
       Christian, Buddhist or Islamic religious iden- waniu i przezwyciężaniu odrębności konfesy-
       tity. A denomination (Orthodoxy, Catholicism   jnych ważny jest chrystocentryzm. Według św.
       and Protestantism) can also be linked to a spe-  Pawła rozwój tożsamości zmierza w kierunku
       cific identity and can be called a confessional  konkretnego doświadczenia i przekonania
       identity. Confessional identity is linked to be- „Żyję ja już nie ja żyje we mnie Chrystus” (Ga
       longing to the denominational Church and is    2,20). A zatem pytanie o docelową tożsamość
       a consequence of divisions within Christianity.  chrześcijańską jest pytaniem o Chrystusa, jego
       In building Christian identity, respecting and  naturę, życie, działalność, relacje.
       overcoming confessional separateness, Chri-  Wykrystalizowane, dojrzałe poczucie własnej
       stocentricity is important. According to Saint  tożsamości wyraża się także w świadomości
       Paul, identity development is moving towards   swego miejsca w społeczeństwie, w poczuciu
       a solid experience and belief: „I live no longer,  swego miejsca w Kościele i osobistej relacji do
       Christ lives in me“ (Ga 2,20). So the question  Boga. Wiara jest czynnikiem modyfikującym
       about the Christian target identity is a question  przeżywanie konfliktów egzystencjalnych. Oso-
       about Christ, his nature, life, activity and relati- by, które doznały zranień w przeszłości, z tru-
       onships.                     dem radzą sobie z problemami teraźniejszości.
       A well established and mature sense of one‘s  Religijne i duchowe życie nie jest łatwe, ale

                              20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26