Page 24 - EMCAPP-Journal No. 12
P. 24

This, above all else, applies to religious identity. tożsamości religijnej pozwala z należna uwagą
       Answers to the question relating to religious  analizować zarówno relacje w wymiarze hory-
       human identity should be searched for in the   zontalnym „Kim jestem dla ludzi, dla świata
       Scriptures and in the theological reflection con- przyrody i kultury?” ale także w wymiarze wer-
       cerning the nature of man and his relationship  tykalnym „Kim jestem dla Boga?” O tożsamości
       to God. The study of religious identity allows  człowieka w sposób szczególny decyduje fakt
       us to pay attention to both the relations in the  , że jest on bytem powołanym do odkrywania
       horizontal dimension „Who am I to people, to   sensu własnego istnienia i własnej drogi życia.
       the world of nature and culture?“, but also in  Dopiero w integracji tych dwóch wymiarów
       the vertical dimension „Who am I to God?“ The   ujawnia się cała prawda o człowieku (Marek,
       identity of man is particularly determined by  2003).
       the fact that man is a being called to discover  W   poszukiwaniu   określonego  miejsca
       the meaning of his own existence and his own   tożsamości religijnej wśród innych tożsamości:
       way of life. It is only in the integration of these  rodzinnej, społecznej, zdrowotnej, rodzinnej,
       two dimensions that the whole truth about man   politycznej należy uwzględnić dwa charakte-
       is revealed (Marek, 2003).            rystyczne fakty: przenikanie tożsamości reli-
       When searching for a specific place for religious  gijnej w obszary innych sfer oraz dominującą,
       identity among other identities such as: family,  priorytetową pozycję tożsamości religijnej wo-
       social, health and political, one should take into  bec innych tożsamości. Ten drugi fakt wiąże się
       account two characteristic facts: the penetrati- z naturą religii i z absolutnym pierwszeństwem
       on of religious identity into the areas of other  Boga wobec całej rzeczywistości.
       realms and the dominant, priority position of   Podjęte w UKSW, badania nad tożsamością
       religious identity towards other identities. The  chrześcijańską są realizowane z perspektywy
       latter fact is related to the nature of religion and  personalizmu chrześcijańskiego reprezento-
       God‘s absolute priority over all reality.     wanego przez G. Marcela, E. Mouniera, K.
       The research conducted on Christian identity  Wojtyłę. Ujęcie personalistyczne obejmuje
       which was undertaken at the CSWU is carried    następujące aspekty: założenia antropologiczne
       out from the perspective of Christian persona-  – conditio humana; założenia epistemologiczne
       lism, represented by G. Marcel, E. Mounier, and  – możliwości samopoznania; założenia aksjo-
       K. Wojtyła. The personalistic approach includes  logiczne – stosunek do wartości. Na poziomie
       the following aspects: anthropological assump-  założeń antropologicznych i ontologicznych
       tions - conditio humana; epistemological as- istotne jest znaczenie ludzkiej świadomości,
       sumptions - possibilities of self-discovery; axio- wolności i odpowiedzialności. Założenia epi-
       logical assumptions - relation to value. At the le- stemologiczne dotyczą możliwości autorefleks-
       vel of anthropological and ontological assump-  ji człowieka i korygowania własnego obrazu
       tions, the importance of human consciousness,   siebie. Założenia aksjologiczne dotyczą faktu
       freedom and responsibility is essential. Episte- odniesienia człowieka do świata wartości mate-
       mological assumptions relate to the possibility  rialnych i pozamaterialnych, których obecność
       of man’s self-reflection and the correction of  stanowi podstawę autoidentyfikacji.
       one‘s own self-image. Axiological assumptions   Prowadzone w Instytucie Psychologii UKSW w
       concern the fact of man‘s reference to the world  Warszawie empiryczne badania nad poczuciem
       of material and non-material values, whose pre-  tożsamości koncentrują się na problemie pre-
       sence is the basis of self-identification.    ferencji kategorii tożsamości u badanych osób.
       Conducted at the Institute of Psychology, UKSW  Głównym celem przeprowadzonych badań
       in Warsaw, empirical research on the sense of   było doprecyzowanie jakościowego spojrzenia
       identity focuses on the problem of identity ca-  na problem tożsamości, ocena stopnia identyfi-
       tegory preferences among the examined indivi-   kacji badanych osób z poszczególnymi obszara-
       duals. The main objective of the conducted re-  mi tożsamości i zbadanie korelacji między posz-
       search was to clarify the qualitative view of the  czególnymi obszarami tożsamości a preferencją
       identity problem, assess the degree of identifica- wartości.  Ważnym  aspektem  podjętych

                              23
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29