Page 19 - EMCAPP-Journal No. 12
P. 19

phic publications describe religious identity as a  jako kategorię filozoficzną i podejmują analizę
       culture-creating factor. Nationalist publications  zgodności lub sprzeczności treści religijny-
       see a significant element and factor of national  ch z prawdami uniwersalnymi.  Teologicz-
       identity in religious identity. In sociology, the  ne i kościelne publikacje traktują tożsamość
       importance of religious identity is emphasized  religijną jako znak przynależności do Kościoła
       as a stabiliser of social processes, the basis of  i cel wychowania. Badania międzykulturowe
       morality as well as tradition. Publications in the  analizują tożsamość religijną jako element dia-
       field of philosophy treat religious identity as a  logu międzykulturowego. W każdym z tych ujęć
       philosophical category and analyse the confor-  religia jest traktowana jako źródło tożsamości
       mity or contradiction of religious content with  indywidualnej i społecznej.
       universal truths. Theological and ecclesiastical
       publications treat religious identity as a sign  3. Rozwój tożsamości religijnej
       of belonging to the Church and for the purpo-   Tożsamość religijna człowieka jest nie tylko
       se of education. Intercultural research analyse  dana ale i zadana. Rozwój tożsamości religij-
       religious identity as an element of intercultural  nej obejmuje także problem wpływu relacji
       dialogue. In each of these approaches, religion  do Boga na inne obszary ludzkiej egzystencji
       is treated as a source of both individual as well  i zaangażowania: ekologię, ekonomię, kulturę,
       as social identity.                politykę.
                                Odkrywanie własnej tożsamości jest procesem
       3. The development of religious identity     długim i skomplikowanym. Źródłem tożsamości
       The religious identity of a man is not only gi-  religijnej jest z jednej strony natura człowieka, a
       ven but also demanded. The development of  z drugiej psychospołeczne i kulturowe konteksty
       religious identity also includes the problem of  życia i rozwoju człowieka. Rozwój tożsamości
       the influence that a relationship with God has  realizuje się przez całe życie, ale są okresy bard-
       on other areas of human existence and commit-   ziej intensywnego jej kształtowania, np. okres
       ment: ecology, economics, culture and politics.  adolescencji. Szczególną rolę w kształtowaniu
       Discovering your own identity is a long and  osobistej tożsamości odgrywają sytuacje trud-
       complicated process. The source of religious  ne, krytyczne, konfliktowe, kryzysowe. Presja
       identity is, on the one hand, human nature, and  zdarzeń czy uwarunkowań wymusza zweryfi-
       on the other hand, psychosocial and the cultu-  kowanie dotychczasowych wyobrażeń o sobie i
       ral contexts of human life and development. The  prowokuje do zmiany życia (por. K. Dąbrowski,
       development of identity is carried out throug-  1975; E. H. Erikson, 2000).
       hout life, but there are periods during which it  Tożsamość człowieka kształtuje się w kontak-
       is more intensely formed, for example, the peri- cie społecznym, a nawet konfrontacji, z innymi
       od of adolescence. Factors that play a significant  ludźmi, dlatego ważne są w tym procesie grupy
       role in the formation of personal identity are si- odniesienia porównawczego i normatywnego.
       tuations which are difficult, critical and contain  To dzięki nim bardziej wyraziste stają się kryte-
       conflict and crisis. The pressure that is exerted  ria oceny siebie. Przynależność do określonych
       by such events or conditions forces the verifica- społeczności, wspólnot czy grup religijnych wy-
       tion of existing ideas on oneself and provokes  zwala nie tylko poczucie tożsamości społecznej
       life changes (cf. K. Dąbrowski, 1975; E. H. Erik- ale także religijnej. Więź z grupą stabilizuje
       son, 2000).                    obraz siebie. Im ważniejsza dla określonej oso-
       Human identity is shaped through social con-   by jest  dana grupa odniesienia, tym silniejs-
       tact and even confrontation with other people,  ze poczucie tożsamości z nią i jej członkami.
       which is why the comparative and normative  W tym kontekście grupy religijne i konfesy-
       reference groups are important in this process.  jne wyznaczają w pewnym sensie tożsamość
       It’s thanks to them that the criteria for self-eva- religijną.
       luation is clearer. Belonging to specific commu- Tożsamość religijna kształtuje się zarówno w re-
       nities, fellowships or religious groups releases  lacji do grup religijnych, jak i w odniesieniu do
       not only the sense of social identity but also  samego Boga. Osobiste doświadczenia religijne

                              18
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24