Page 17 - EMCAPP-Journal No. 12
P. 17

logical and spiritual scope of man. This anthro- W mentalności syna ujawnia się poczucie
       pological model which is rooted in the biblical  godności, wolności, wdzięczności. Relacja do
       tradition gains more recognition in psychology.  Kościoła może charakteryzować się poczuciem
       When referring to content, religious identity  podmiotowości, współodpowiedzialności i
       refers to a relationship with God, the church,  aktywnością albo poczuciem przedmiotowości,
       believers and non-believers, to the way of ex-  biernością i reaktywnością. Poczucie tożsamości
       periencing life. Two types of experiences can  religijnej łączy się o określonym stosun-
       be revealed in relation to God: the mentality  kiem do ludzi wierzących i niewierzących, do
       of the servant (slave) and the mentality of the  członków Kościoła i ludzi walczących z Bogiem
       son. The mentality of the servant is dominated  i Kościołem. Tożsamość religijna pozostaje w
       by fear and inferiority complexes. The menta-   określonej relacji do przeżywanego czasu. W
       lity of the son reveals a sense of dignity, free- chrześcijańskim ujęciu podkreślany jest nie
       dom and gratitude. The relation to the Church   tylko czas w wymiarze doczesnym, ale także
       may be characterised by a sense of subjectivity,  wieczność. Charakterystycznym jest także
       co-responsibility and activity or a sense of ob- wskazanie nie tylko na chronologię dziejów
       jectivity, passivity and reactivity. The sense of  („Chronos”) ale także na znaczenie określonych
       religious identity is connected with a specific  zdarzeń, kairologia („Kairos”).
       attitude towards believers and non-believers,  Analizując związek tożsamości z religią Fried-
       members of the Church and people fighting  rich Schweitzer (1985) nawiązuje do koncepcji
       against God and the Church. Religious iden- Habermansa wyróżnia trzy rodzaje tożsamości
       tity remains specifically relative to experience  religijnej: naturalną, roli i „tożsamość - ja”.
       (time). In the Christian view, it’s not only time  O naturalnej tożsamości religijnej możemy
       in the temporal dimension that is emphasized,   mówić, gdy ktoś rodzi się w określonym reli-
       but also eternity. This indication is also cha- gijnym społeczeństwie i przejmuje w naturalny
       racteristic not only of the chronology of histo- sposób jego styl życia. O religijnej tożsamości
       ry (Chronos) but also the meaning of specific   związanej z pełniona rolą można mówić w
       events, kairology (Kairos).            przypadku dostosowywania się do aktualny-
       When analysing the relationship between iden-   ch wymogów społecznych, grup religijny-
       tity and religion, Friedrich Schweitzer (1985)  ch lub społeczności kościelnych. O własnej
       refers to the concept of Habermans which is  tożsamości, o „tożsamości - ja” można mówić
       distinguished by three types of religious iden-  w przypadku zreflektowanej osobistej orientacji
       tity: the natural, the role and the „I - identity  życiowej. To właśnie taka osobista tożsamość
       „. We can call it natural religious identity when  religijna jest najbardziej dojrzałą i oczekiwaną
       someone is born in a particular religious so- formą tożsamości. Ona jest celem procesów
       ciety which is naturally incorporated into their  wychowawczych.
       lifestyle. Religious identity related to a fulfilled  W ciekawej rozprawie na temat religijnej
       role can be referred to when adapting to current  tożsamości autorstwa Alexandra, N. Krylowa
       social requirements, religious groups or church  (2011) jest mowa o siedmiu podejściach do
       communities. One’s own identity, „I - identity“,  omawianego tematu. Publikacje społeczno-
       can be referred to in this case as a personal re- polityczne podkreślają znaczenie tożsamości
       fined life orientation. It‘s this personal religious  religijnej w procesie socjalizacji i stabilizacji
       identity that is regarded as the most mature and  państwowej. Publikacje etnograficzne opisują
       expected form of identity. This is the goal of  tożsamość religijną jako czynnik kulturotwór-
       educational processes.              czy. Publikacje nacjonalistyczne dostrzegają
       In an interesting dissertation on religious  w religijnej tożsamości znaczący element i
       identity by Alexander N. Krylov (2011), se- czynnik narodowej tożsamości. W socjolo-
       ven approaches on the subject are discussed.  gii akcentuje się znaczenie tożsamości religij-
       Socio-political publications emphasize the im-  nej jako stabilizatora procesów społecznych,
       portance of religious identity in the process of  podstawę moralności i tradycji. Publikacje z
       socialisation and state stabilisation. Ethnogra- zakresu filozofii traktują tożsamość religijną

                              16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22