Page 22 - EMCAPP-Journal No. 12
P. 22

own identity is also expressed in the conscious- zmagania duchowe mogą prowadzić na ścieżkę
       ness of one’s place in society, in the sense of one’s  duchowego wzrostu. Religijna i duchowa walka
       place in the Church and personal relationship   angażuje najbardziej święte aspekty ludzkiego
       with God. Faith is a factor that modifies expe-  życia i ukazuje prawdę o ludzkiej kondycji. Pro-
       riencing existential conflicts. People who have  ces wątpienia, szukania i pytania przyczynia się
       been hurt in the past are struggling with the  często do rozwoju i wzrostu religijnego (Batson
       problems of the present. Religious and spiritual  i inni, 1993).
       life is not easy, but spiritual struggles can lead to
       the path of spiritual growth. Religious and spiri- 4. Psychologiczne badania tożsamości religijnej
       tual struggle engages the most sacred aspects of  Problematyka tożsamości interesowała na-
       human life and reveals the truth about the hu-  jpierw socjologów a następnie psycholo-
       man condition. The process of doubt, searching  gów. Badania socjologiczne i kulturoznawcze
       and questioning often contributes to religious  koncentrowały się na obiektywnie mierzonej
       development and growth (Batson et al., 1993).   tożsamości. Przedmiotem badań były obszary
                                tożsamości, np.: narodowa, rasowa, politycz-
       4. Psychological research on religious identity  na, seksualne, religijna, zdrowotna Natomiast
       First, the issue of identity interested sociolo- badania psychologiczne skupiały się wokół su-
       gists and then psychologists. Sociological and  biektywnego poczucia tożsamości i jego aspek-
       cultural research has focused on objectively  tów formalnych, np.: analiza stylów tożsamości.
       measured identities. The subject of the research  Badania te prowadzone były z różnych perspek-
       concerned identity, e.g. national, racial, politi- tyw i w różnych kontekstach.
       cal, sexual, religious, and health. Psychological  Empiryczne weryfikacje koncepcji tożsamości
       research, on the other hand, focused on the sub- częściej zorientowane są na aspekty formal-
       jective sense of identity and its formal aspects,  ne niż treściowe. Podejmowano badania
       such as the analysis of identity styles. These stu- dotyczące atrybutów i stylów tożsamości,
       dies were conducted from different perspectives  (Berzonsky, 1992). Różne dyscypliny psycho-
       and in different contexts.            logiczne uwzględniały określone konteksty
       Empirical verifications of the identity concept  poczucie tożsamości. Z perspektywy teorii
       are more often oriented towards formal aspects  osobowości badano tożsamość jako koncepcję
       rather than ones related to content. Studies on  własnego ja. W psychologii społecznej pytano
       attributes and styles of identity were conducted  o tożsamość indywidualną i społeczną („ja” i
       (Berzonsky 1992). Various psychological disci-  „my”) a także o kryteria dojrzałej i integralnej
       plines took into account specific contexts of the  tożsamości. W psychologii rozwojowej anali-
       sense of identity. From the perspective of perso- zowano kształtowanie się tożsamości i czynniki
       nality theory, identity was studied as a concept  modyfikujące ten proces. W psychologii klinicz-
       of the self. In social psychology, questions were  nej opisywano kryzysy i zaburzenia tożsamości
       asked on individual and social identity („I“ and  a także deficyty w jej ukształtowaniu. Z per-
       „we“) as well as criteria for mature and integral  spektywy metodologii psychologii dla poz-
       identity. In developmental psychology, the sha-  nania tożsamości stosowano badania testowe
       ping of identity as well as factors modifying this  (nomotetyczne) i narracje (idiograficzne). W
       process were analysed. In clinical psychology,  psychologii religii analizowano tożsamość w
       crises and identity disorders as well as the de- kategoriach przynależności eklezjalnej, iden-
       ficits in its formation were described. In order  tyfikacji konfesyjnej, poczucia grzeszności. Ba-
       to become familiar with identity from a metho-  dania nad rozwojem religijnej tożsamości pro-
       dological psychology perspective, (nomothetic)  wadzili m.in. Fowler, Erikson, Walesa. Zdecy-
       research testing and (idiographic) narrative te- dowanie mniej koncentrowano się na aspektach
       sting were used. In religious psychology, identi- treściowych tożsamości .
       ty from categories of ecclesial affiliation, confes- Badania potwierdzają, że wyższy poziom
       sional identification and the sense of sinfulness  ufności religijnej jest połączony z lepszym
       were analysed. Research on the development of   zdrowiem psychicznym, z wyższą samooceną,

                              21
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27