Page 23 - EMCAPP-Journal No. 12
P. 23

religious identity was conducted, among others,  posiadaniem sensu w życiu, lepszymi relacjami
       (by Fowler, Erikson, Walesa). It is definitely less  rodzinnymi, poczuciem dobrostanu, niższym
       focused on the aspects of content identity.    poziomem uzależnień od alkoholu, narkoty-
       The research confirms that a higher level of reli- ków i promiskuityzmu, a także pozytywnymi
       gious confidence is associated with a better sta- sposobami religijnego radzenia sobie, takimi
       te of mental health, higher level of self-esteem,  jak duchowe wsparcie, interpretacja życiowych
       meaning of life, better family relationships, a  kryzysów oraz różne formy modlitwy. W tym
       sense of well-being, lower levels of addiction to  kontekście ufność religijna stanowi istotny ele-
       alcohol, drugs and promiscuity, as well as posi- ment rozwoju, dobrostanu, zdrowia i zbawie-
       tive ways of dealing with religious matters such  nia. Jest zatem istotnym elementem tożsamości
       as spiritual support, interpretation of life crises  religijnej (Jaworski 1989.).
       and various forms of prayer. In this context, re- Osoby, które na etapie adolescencji nie
       ligious confidence is an important element of   ukształtują w sobie stabilnej tożsamości, także
       development, well-being, health and salvation.  religijnej, charakteryzują się tzw. niepewnością
       It is therefore an important element of religious  ról - mają niestabilne pojęcie siebie oscylujące
       identity (Jaworski 1989).             między pozytywnym a negatywnym obra-
       People, who at the adolescent stage of life do not  zem siebie. Stawiają sobie krótkotrwałe cele,
       form a stable identity, including religious iden- ale mają trudności z układaniem planów
       tity, are characterised by a so-called uncertain- dalekosiężnych. Przejawiają trudności w po-
       ty of roles and consequently have an unstable   dejmowaniu decyzji, obawiają się, że popełnią
       concept of themselves, oscillating between a  błąd (Jaworski, 2001). Przyczyną zaburzenia
       positive and negative self-image. They set short- poczucia tożsamości religijnej może być także
       term goals, but they have difficulties with set- lansowany we współczesnej kulturze model
       ting long-term plans. They show difficulties in  człowieka sukcesu, który powinien odpowiadać
       making decisions, they are afraid that they will  określonym wzorom (młody, piękny i bogaty).
       make a mistake (Jaworski, 2001). The reason for  W badaniach zwracano uwagę na zróżnicowanie
       a disruption in the sense of religious identity  tożsamości  ontycznej związanej z pytaniem:
       can also be promoted in contemporary culture   ”kim jestem?” i tożsamości psychologiczno-aks-
       as a model of success, which should correspond  jologicznej związanej z pytaniem: „jaki jestem?”
       to specific patterns (young, beautiful and rich). W obu tych kwestiach możemy obserwować
       The research drew attention to the diversity of  zróżnicowany poziom dojrzałości. U wielu lud-
       the ontological identity related to the question  zi tożsamość pozostaje nieodkryta. Osoby te
       of: „Who am I?“, and psychological-axiological  nie zmierzyły się jeszcze z trudami życia i nie
       identity connected with the question of: „What  były zmuszone do samookreślenia. Nie wiedzą
       am I like?“ In both of these issues, we can obser- kim są, na co ich stać, gdzie są granice ich kom-
       ve a diverse level of maturity. For many people,  petencji czy wytrzymałości. Sytuacja ta dotyczy
       identity remains undiscovered. These people  najczęściej braku właściwego przeżycia okresu
       have not yet faced the hardships of life and have  adolescencji, w którym zdaniem E. H. Erikso-
       not been forced to self-determine themselves.   na kształtuje się tożsamość młodego człowieka.
       They do not know who they are, what they can   Niejednokrotnie mamy do czynienia z tzw.
       do, where their limits of competence or endu-   tożsamością splątaną, uwikłaną, która wyraża
       rance are. This situation most often concerns  się w chaotycznym poszukiwaniu istotnych ry-
       the lack of proper experience during the peri-  sów charakteryzujących siebie z równoczesnym
       od of adolescence, during which, according to   poczuciem zagubienia i nieumiejętnością hier-
       E.H. Erikson, the identity of a young person is  archizacji swoich celów życiowych. Dotyczy to
       shaped. Often we deal with the so-called tangled  przede wszystkim tożsamości religijnej.
       and entangled identity which is expressed in a  Odpowiedzi na pytanie o religijną tożsamość
       chaotic search for essential features characteri- człowieka należy szukać w Piśmie świętym
       sing oneself with a simultaneous sense of being  i w refleksji teologicznej dotyczącej natu-
       lost and an inability to prioritise one‘s life goals.  ry człowieka i jego relacji do Boga. Badanie

                              22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28