Page 16 - EMCAPP-Journal No. 12
P. 16

the need for the existence of the elements that  swojej tożsamości lokalizować relacje do Boga i
       shape his psyche. Lack of cohesion may lead to  wspólnoty wierzących.
       mental and social disorders. Coherence is inspi- Poczucie odrębności to specyficzny element
       red by assigning a high priority to selected areas  tożsamości, dzięki któremu osoba czuje się
       or attributes that define identity. For example, a  pewnie i bezpiecznie dzięki więzi z grupą i nie
       person defining his identity around the fact of  obawia się być kimś innym niż osoby spoza
       „I am a politician“ will integrate the remaining  tej grupy. W spontanicznych opisach siebie u
       aspects of identity. On the other hand, a deeply  osób badanych często pojawiały się cechy, które
       religious person will be in the centre of his iden- podkreślają odmienność własnej osoby od in-
       tity in order to localise their relationships with  nych (por. McGuire i Padawer-Singer 1976).
       God and the community of believers.
       A sense of separateness is a specific element  2. Struktura tożsamości religijnej
       of identity, thanks to which a person feels safe  Co określa tożsamość religijną? Jakie są jej kon-
       and secure as a result of his relationship with a  stytutywne elementy? Czym mierzy człowiek
       group and is not afraid of being different from  siebie i jakie elementy bierze pod uwagę
       people outside this group. In the spontaneous   oceniając pozytywnie lub negatywnie swoje
       self-description of subjects, features often ap- życie religijne? Ponieważ jakość ludzkiego życia
       pear that emphasize the difference of one‘s self  uwarunkowana jest wieloma czynnikami, dla-
       from that of others (cf. McGuire and Padawer-   tego w dokonywaniu samooceny, także religij-
       Singer 1976).                   nej, człowiek bierze pod uwagę wiele różnych
                                aspektów życia. Do ważniejszych należy
       2. The structure of religious identity      niewątpliwie poziom inteligencji intelektua-
       What determines religious identity? What are   lnej i emocjonalnej. Ponadto do elementów
       its essential elements? What does man measu-   konstytutywnych tożsamości należy poziom i
       re himself against and what elements does he   rodzaj uzdolnień, rodzaj i siła zainteresowań.
       take into account when evaluating his religious  Mogą one być źródłem silnej satysfakcji i ak-
       life either positively or negatively? Because the  ceptacji siebie lub powodować poczucie małej
       quality of human life is determined by many  wartościowości. Także dominujące cechy
       factors, when performing a self, as well as reli- osobowości (np. ekstra i introwersja), cechy
       gious assessment, man takes into account many   temperamentu czy charakteru, siła i struktura
       aspects of life. One of the most important is  potrzeb oraz hierarchia uznawanych norm i
       the level of intellectual and emotional intelli- wartości są podstawą własnej samooceny i poc-
       gence. In addition, the constitutive elements of  zucia tożsamości. Wszystkie te formalne aspek-
       identity include the level and type of talents as  ty tożsamości dotyczą też tożsamości religijnej,
       well as the type and strength of interests. These  której poziom, stałość, dynamizm zależą od
       can be a source of strong satisfaction and self- inteligencji i cech osobowości (temperamentu,
       acceptance, or cause a low sense of self-esteem.  charakteru, zainteresowań i uzdolnień).
       Dominant personality traits (e.g. extra and in-  Analizując strukturę tożsamości warto nawiązać
       troversion), temperament or character traits,  do koncepcji V. E. Frankla i uwzględnić w
       strength and structure of needs as well as a hier- człowieku sferę biologiczną, psychiczna i
       archy of recognised standards and values also   duchową. Ten model antropologiczny zakorze-
       form the basis of their own self-esteem and sen- niony w tradycji biblijnej zyskuje coraz więcej
       se of identity. All these formal aspects of iden- uznania w psychologii.
       tity also apply to religious identity, whose level,  W warstwie treściowej tożsamość religijna do-
       stability and dynamism depend on intelligence   tyczy relacji do Boga, Kościoła, ludzi wierzących
       and personality traits (temperament, character,  i niewierzących, do sposobu przeżywania
       interests and talents).              czasu. W relacji do Boga mogą ujawnić się
       When analysing the structure of identity, it is  dwa typy przeżywania: mentalność sługi (nie-
       worth referring to the concept of V.E. Frankl  wolnika) i mentalność syna. W mentalności
       (2010) and considering the biological, psycho-  sługi dominuje lęk i kompleksy niższości.

                              15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21