Page 25 - EMCAPP-Journal No. 12
P. 25

tion of the examined individuals with particu-  badań było stworzenie narzędzia badającego
       lar areas of identity and examine the correlati- preferencje różnych obszarów tożsamości.
       on between individual areas of identity and the  Wyodrębniono następujące kategorie główne:
       preference of values. An important aspect of the  płeć, rodzina, środowisko społeczne, polity-
       conducted research was the creation of a tool   ka, religia, praca zawodowa, zdrowie i tempe-
       that examines the preferences of different areas  rament. W celu określenia, które z badanych
       of identity. The following main categories were  kategorii zajmują miejsce priorytetowe skon-
       distinguished: sex, family, social environment,  struowano Skalę Preferencji Tożsamości (SPT).
       politics, religion, professional work, health and  Poziom identyfikacji z badanymi kategoriami
       temperament. In order to determine which of    tożsamości określany był przez respondentów
       the examined categories were most important,   na skali od „1 – zdecydowanie się nie identy-
       the Identity Preference Scale (SPT) was con- fikuje” do „5 – zdecydowanie się identyfikuje”.
       structed. The level of identification with the ex- W ten sposób określano preferencje kategorii
       amined categories of identity was determined   tożsamości: rodzinnej, zdrowotnej, społecznej,
       by the respondents on a scale from „1 - defini-  ekonomicznej, politycznej. W pierwszych
       tely does not identify“ to „5 - definitely identi- sondażowych badania empiryczne z wykor-
       fies“. In this way, the preferences of the identity  zystaniem Skali Preferencji Tożsamości udział
       category were determined as follows: family,  wzięło 159 osób: 106 kobiet i 53 mężczyzn w
       health, social, economic and political. A total of  wieku od 15 do 38 lat. Badania przeprowadzono
       159 people: 106 women and 53 men, aged from    w latach 2012 -2013. Osoby badane były także
       15 to 38 years, participated in the first empirical  pod kątem preferencji wartości skalą Rokeacha.
       research survey, using the Identity Preference  Wyniki badań ujawniły tendencje do nadawa-
       Scale. The research was conducted from 2012 to  nia znaczącej roli określonym obszarom życia w
       2013. Individuals were also examined for value  przeżywaniu własnej tożsamości i w autoprezen-
       preferences based on the Rokeach scale.      tacji. Dla osób religijnych tożsamość związana
       The research results revealed tendencies which  była z wyznawaną wiarą i przynależnością do
       give a significant role to specific areas of life in  Kościoła. Religia stanowiła dla nich najbardziej
       experiencing one‘s identity and in self-presen-  znaczący obszar życia. Można zatem stwierdzić,
       tation. For religious people, identity was as- że badania dotyczące preferowania określonego
       sociated with their faith and belonging to the  obszaru życia i oceny własnej tożsamości
       Church. Religion accounted as the their most   potwierdziły związek preferowanej tożsamości
       significant area of life. It can therefore be con- z osobistą hierarchią wartości.
       cluded that research conducted on the prefe-
       rence of a specific area of life as well as the as- Zakończenie
       sessment of one‘s own identity have confirmed   Zdefiniowanie tożsamości człowieka w sposób
       the relationship of the preferred identity with  całkowity i wyczerpujący jest raczej niemożliwe.
       the a personal hierarchy of values.        Refleksja filozoficzna i teologiczna może
                                przyczynić się do nowych poszukiwań psycho-
                                logicznego zrozumienia człowieka. Umożliwia
       Conclusions                    też pogłębioną interpretację wyników badań
       It’s rather impossible to define human identity  psychologicznych. Im bogatsza jest osobowość
       in a complete and exhaustive way. Philosophi-   i im liczniejsze są relacje człowieka z otocze-
       cal and theological reflection may contribute to  niem, tym bardziej zróżnicowana i głęboka jest
       new searches for the psychological understan-   tożsamość tego człowieka.
       ding of man. It also enables an in-depth inter-  Warto na koniec przywołać biblijną postać kró-
       pretation of the psychological test results. The  la Dawida, który był pasterzem i poetą, wojow-
       richer the personality, and the more numerous   nikiem i pieśniarzem, królem i ojcem, mordercą
       the relationships between man and the environ-  i pokutnikiem, ale przede wszystkim sługą i
       ment, the more diverse and deep the person’s   przyjacielem Boga. Jego tożsamość religijna
       identity is.                   była i jest kluczem do zrozumienia każdej z ról


                              24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30