Page 14 - EMCAPP-Journal No. 12
P. 14

with their zodiac sign, a specific temperament  wymiarze narodowym („jestem Rosjaninem”),
       as well as with an interests or nurtured hobby.  czy bardziej sportowym („jestem kibicem Rea-
       Sometimes people perceive themselves through   lu Madryt”), politycznym („Jestem demokratą”)
       the role they play in their family. It can there- czy może zawodowym („jestem policjantem”),
       fore be said that the most frequently mentioned  a może pomija zupełnie tożsamość seksualną
       areas of identity are: national or regional, fami- („jestem mężczyzną”), rodzinną („jestem
       ly, professional, sexual, religious or denomina- ojcem”) lub dotyczącą wieku („jestem nasto-
       tional, cultural, psychological (temperamental,  latkiem”). Można zatem wyodrębnić wiele rod-
       characteristic), racial, ludic or hobbyist as well  zajów poczucia tożsamości, które konkurują
       as generational or one related to health. An im- między sobą lub się wzajemnie wspierają.
       portant aspect for any person is having a spe-  Ważne jest odróżnienie w analizie tożsamości
       cific preference for identity types. This relates  perspektywy obiektywnej od subiektywnej.
       to whether people prefers to define themselves  Perspektywa obiektywna sięga korzeniami do
       and their identity in the national dimension („I  filozofii lub teologii i szuka odpowiedzi na pyta-
       am a Russian“), or more sporting („I am a Real  nie: kim jest człowiek. Perspektywa subiektywna
       Madrid fan“), political („I am a democrat“) or  (stricte psychologiczna) skupia się wokół kwe-
       maybe professional („I am a policeman“) or  stii, w jakim stopniu człowiek przeżywa siebie
       perhaps completely ignores sexual identity („I  jako pozostającego w relacji do rzeczywistości,
       am a man“), family („I‘m a father“) or age („I‘m  jak poważnie traktuje poszczególne kontek-
       a teenager“). It’s possible to distinguish many  sty tożsamości w swoim  życiu. Chodzi tu o
       types of identities that either compete with one  lokalizację tożsamości religijnej wśród innych
       another or indeed support each other.       tożsamości (narodowej, seksualnej, zawodowej,
       When analysing identity it is important to di-  rodzinnej).
       stinguish between what is objective and what  Charakterystycznymi wymiarami szeroko ro-
       is subjective. An objective perspective reaches  zumianej tożsamości jest poczucie stałości,
       back to philosophy or theology and looks for the  spójności i odrębności. Poczucie stałości
       answer to the following question: who is a man?  wyraża się w tym, że definicja samego sie-
       The subjective (strictly psychological) perspec- bie nie ulega nagłym i całkowitym zmianom,
       tive focuses on the extent to which man experi-  zawsze jakaś część pozostaje stała. Pomimo
       ences himself as being in relation to reality and  upływających lat i gromadzonych doświadczeń
       how seriously he treats individual contexts of  życiowych zarówno dana osoba, jak i jej otoc-
       identity in his life. This concerns the location of  zenie, mają poczucie trwałości istotnych atry-
       religious identity among other identities (natio- butów. Tożsamość jest trwałym elementem
       nal, sexual, professional or family).       osobowości.  Pomimo zmian zachodzących
       The distinctive dimension of what is broadly  w czasie i przestrzeni, pomaga człowiekowi
       understood as identity is the sense of constancy,  pozostać sobą.
       coherence and separateness. The feeling of con-  Poczucie spójności daje wrażenie porządku,
       stancy is expressed in the fact that the definition  sensowności istnienia wszystkich aspektów
       of oneself does not undergo sudden and com-    osobowości. Powoduje, że człowiek potra-
       plete changes and some part always remains  fi wytłumaczyć potrzebę istnienia każdego
       constant. Despite the passage of time and the   z elementów kształtujących jego psychikę.
       life experiences gained, both the person and his  Brak poczucia spójności może prowadzić
       environment have a sense of durability which   do zaburzeń funkcjonowania psychicznego i
       relates to important attributes. Identity is a per- społecznego. Spójność jest inspirowana przypi-
       manent element of personality. Despite changes  saniem dużego znaczenia wybranym obszarom
       occurring in time and space, it helps man to re- lub atrybutom określającym tożsamość. Np.
       main himself.                   człowiek określający swoją tożsamość „jestem
       The sense of coherence gives the impression of  politykiem” wokół tego właśnie faktu będzie
       order and a sense that all aspects of personality  integrował pozostałe aspekty tożsamości. Nato-
       exist. As a result, it enables a person to explain  miast osoba głęboko religijna będzie w centrum

                              13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19