Page 12 - EMCAPP-Journal No. 12
P. 12

emphasizes that action is the result of a belief in  osiągnięć i możliwości rozwojowych. Poczucie
      oneself. Identity is associated with many aspects  tożsamości odgrywa dużą role w wychowaniu,
      of life: thinking, feelings and acting. It‘s charac- w terapii, w pracy zawodowej. Tożsamość reli-
      terised by a sense of separateness and continuity  gijna jest trwałym elementem osobowości i po-
      of existence as well as a sense of having certain  mimo zmiany otoczenia, pomaga człowiekowi
      features or dispositions.             pozostać „sobą” w relacji do Boga, do Kościoła,
                                do otaczającego świata. Zdefiniowanie same-
      1. Defining religious identity           go siebie jest konieczne, żeby zdobyć przeko-
      Psychologists and sociologists stress the signi-  nanie, kim się jest i w jakim zmierza się kie-
      ficance of identity as an important category  runku. Zachowanie i wzmacnianie poczucia
      describing the human condition. The key role    stałości tożsamości okazuje się niezbędne
      is played by our awareness of our own distinct-  dla prawidłowego funkcjonowania w gru-
      ness, individuality, our own resources, shortco-  pie społecznej i sytuacjach zagrożenia, które
      mings and achievements, as well as our possibi-  wymuszają na jednostce dokonania wyboru.
      lity to develop. The sense of identity plays a big  Marek Dziewiecki analizując psychologiczne
      role in upbringing, therapy and work. Religious  interpretacje tożsamości człowieka słusznie
      identity is a permanent part of man’s persona-   pyta, czy w tożsamości chodzi o zrozumienie
      lity, and despite changing the environment, it   ludzkiej psychiki czy zrozumienie człowieka.
      helps man to remain „himself“ in relation to  Nawiązując do koncepcji takich autorów jak V.E.
      God, the Church, and the surrounding world.    Frankl czy Gabsattel autor akcentuje potrzebę
      Defining yourself is necessary in order to gain  ubogacenia badań tożsamości fizjologicznej i
      a conviction of who you are and what your di-   psychicznej o personalny wymiar duchowy in-
      rection is. Preserving and strengthening an on-  spirowany filozofią i teologią. „Psychologia nie
      going sense of identity turns out to be necessary  jest kompetentna, by ostatecznie ustalić wymi-
      in order to properly function in a social group  ary ludzkiej tożsamości, może jednak wnieść
      as well as when being forced to make choices in  cenny wkład w promowanie dojrzałej i integral-
      dangerous situations.               nej tożsamości danego człowieka.” (Dziewiecki
      When analysing psychological interpretations  2003).
      of human identity, Marek Dziewiecki rightly  Refleksja nad tożsamością religijną i jej
      asks whether identity means understanding the   interpretacją   psychologiczną    wyma-
      human psyche or understanding human beings     ga uwzględnienia kontekstu osobistego i
      themselves. When referring to concepts by au-   społecznego. Arthur S. Reber w Słowniku psy-
      thors such as Frankl or Gabsattel, the author  chologii, (2000, s. 767) pisze: „Tożsamość oso-
      emphasizes the need to enrich the research of   bista, to zbiór samookreśleń, za pomocą któr-
      physiological and mental identity with a perso-  ych jednostka opisuje własną osobę, różnicując
      nal spiritual dimension, inspired by philosophy  między Ja i Inni Ludzie w kategoriach Ja-nie-Ja.
      and theology. Psychology is not competent to    Tożsamość społeczna to zbiór samookreśleń,
      ultimately determine the dimensions of human    za pomocą których jednostka opisuje własną
      identity, it can however make a valuable contri-  osobę, różnicując między My a Inni Ludzie
      bution in promoting a mature and the integral   w kategoriach My-nie-My (Oni)”. Czasami
      identity of a given person. (Dziewiecki, 2003).  określenie własnej tożsamości może wskazywać
      Reflection on religious identity and its psy- zarówno na tożsamość osobistą jak i społeczną.
      chological interpretation requires taking into  Np. stwierdzenie „jestem ojcem” może być
      account both a personal and social context.  informacją o określonej indywidualnej re-
      Arthur S. Reber, in the Dictionary of psycho-   lacji do dziecka, ale także o przynależności do
      logy (2000, p. 767), writes: „Personal Identity  mężczyzn, którzy są ojcami.
      is a set of self-concepts, by means of which an  Ponieważ tożsamość wiąże się z ocenę siebie i
      individual describes his own self, differentia- odpowiedzią na pytanie: „Jaki jestem?” ważne
      ting between self and other people, in terms of  są kryteria i stałość samooceny. W życiu reli-
      the I-not-I category. Social identity is a set of  gijnym istotne jest nie tylko to, jak ja siebie

                              11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17