Page 13 - EMCAPP-Journal No. 12
P. 13

self-concepts, by means of which the individual  oceniam i jak oceniają mnie inni ludzie, ale
       describes his own self, differentiating between  przede wszystkim, jak ocenia mnie Bóg. Wie-
       us and other people, in terms of the We-not-   le osób ocenia siebie źle. Widzi w sobie tylko
       We (They) categories.“ Sometimes, identifying   złe skłonności. Osoby o skłonnościach neuro-
       one‘s own identity may indicate both personal   tycznych czy depresyjnych cechuje zaniżona
       and social identity. For example, the statement  ocena siebie i spostrzeganie siebie w smut-
       „I am a father“ can be information on a speci-  nych barwach. W przeciwieństwie do nich
       fic individual’s relationship with child as well as  pozostają osoby, które manifestują zadowolenie
       belonging to men who are fathers.         z siebie sięgające nieraz poziomu narcystycz-
       Since identity involves self-assessment and ans- nego. Bezkrytyczne ustosunkowanie do siebie
       wering the question of: „What am I like?“, crite- spotykamy u osób z zaburzoną osobowością
       ria and the constancy of self-esteem are of im-  o cechach aspołecznych, psychopatycznych.
       portance. In religious life, it is not only impor- Uwzględnianie samooceny z perspektywy Boga
       tant how I judge myself and how other people   sprzyja obiektywizacji i zdrowiu.
       evaluate me, but above all, how God judges me.  Ocena siebie dotyczy aktualnego obrazu sie-
       Many people rate themselves poorly in this re-  bie - „Jaki jestem?” oraz idealnego obrazu sie-
       spect. People only see their own bad tendencies.  bie – „Jaki chciałbym być?” Napięcie między
       People with neurotic or depressive tendencies   tymi obrazami nie może być zbyt duże, aby
       are characterised by low self-esteem and percei- nie prowadziło do rezygnacji i rozgoryczenia z
       ve themselves in a bad light. In contrast, there  tego powodu, że oczekiwany ideał jest odległy
       are people who manifest self-satisfaction to a le- i nieosiągalny. Np. w życiu religijnym model
       vel which can reaches narcissism. We encounter  świętości może wydawać się tak wzniosły, że nie
       uncritical self-attitudes in people with distur- dający szans osiągnięcia go. Wtedy motywacja
       bed personalities which display antisocial and  dążenia w tym wymarzonym kierunku słabnie
       psychopathic traits. Considering self-esteem  i pojawia się poczucie osobistej klęski. Nie jest
       from the perspective of God promotes objecti-   także dobrze, gdy obraz idealny jest bardzo
       vity and health.                 bliski, albo wręcz tożsamy z obrazem realnym
       Self-evaluation concerns one’s current self- Osiągany tu poziom samozadowolenia nie jest
       image - „What am I like?“, as well as the per-  rozwojowy, nie prowokuje do wysiłku, pozwala
       fect self-image - „What would I like to be?“ The  spocząć na laurach.
       tension between these images cannot be strong   Jednym z bardziej znaczących aspektów w
       enough to lead to resignation and bitterness as  analizie tożsamości jest pytanie o najbardziej
       the expected ideal is too distant and unattainab- znaczący obszar życia, z którym człowiek łączy
       le. For example, in religious life, the model of  własną tożsamość. Ludzie identyfikują siebie z
       holiness may seem so exalted that it does not   zawodem, z przynależnością do określonej gru-
       seem attainable. In such a case the motivation  py religijnej, z urodzeniem w określonym zn-
       for striving towards this dream becomes weaker  aku zodiaku, z określonym temperamentem, z
       and a sense of personal defeat sets in. It’s also  zainteresowaniami czy pielęgnowanym hobby.
       not good when the ideal image is reachable, or  Czasem spostrzegają siebie przez pryzmat roli
       even identical to reality. The level of compla- pełnionej w rodzinie. Można zatem powiedzieć,
       cency achieved here is not conducive to deve-   że najczęściej wymienianymi obszarami
       lopment, does not provoke any effort and as a   tożsamości są: tożsamość narodowa lub regio-
       result allows us to rest on our laurels.     nalna, rodzinna, zawodowa, seksualna, religij-
                                na lub wyznaniowa, kulturowa, psychologiczna
       One of the most significant aspects in the ana-  (temperamentna, charakterowa), rasowa, lu-
       lysis of identity is the question concerning the  dyczna lub hobbystyczna, pokoleniowa, zdro-
       most significant area of life with which man  wotna (Sikora, 2008). Ważnym aspektem jest
       combines his own identity (Jaworski 2013).  specyficzna dla danego człowieka preferencja
       People identify themselves with their professi-  obszarów tożsamości. Chodzi o to, czy preferu-
       on, with belonging to a specific religious group,  je on określanie siebie i własnej tożsamości w

                              12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18