Page 11 - EMCAPP-Journal No. 12
P. 11

Romuald Jaworski (Poland)                  Romuald Jaworski (Poland)


   Romuald Jaworski, habilitated doctor,              Romuald Jaworski, profesor doktor habili-
   theologian, psychologist, psychothera-              towany, teolog, psycholog, psychoterapeuta,
   pist, supervisor. Catholic priest of the            superwizor. Ksiądz katolicki Diecezji Płockiej
   Diocese of Plock in Poland. Professor             w Polsce. Profesor psychologii na Uniwersyte-
   of psychology at the Cardinal Stefan              cie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
   Wyszynski University in Warsaw (since                szawie (od 1994). Obecnie kierownik Kate-
   1994). At present head of Department of               dry Psychologii Religii na tym uniwersytecie.
   Psychology of Religion at this Universi-              Współzałożyciel Stowarzyszenia Psychologów
   ty.                                 Chrześcijańskich (ACP) w Polsce. 1996-2009
   In the years 1991-1999 rector of the Higher Seminary  wiceprezes ACP, w latach 2009-2014 prezes ACP. Dy-
   in Plock. Director of the Theological College of Plock  rektor Studium Psychoterapii ACP w latach 2003-2015.
   Diocese in Plock (1993-2000). Director of the “Meta-  Wykładowca w Studium Psychoterapii ACP. Pracuje jako
   noia” - Psychological and Pastoral Center in Plock  psychoterapeuta w Katolickim Centrum Psychologicznym
   (2002-2007).                      „Dewajtis“ w Warszawie. Autor wielu książek i artykułów.
   Co-founder of the Association of Christian Psycho-
   logists (ACP) in Poland. 1996-2009 vice-president of
   ACP, in the years 2009-2014 president of ACP. Direc-
   tor of the ACP Psychotherapy Study in the years 2003-
   2015.He works as psychotherapist and supervisor in the  Religijna tożsamość na tle
   Catholic Psychological Centre “Dewajtis” in Warsaw.
                  romualdjaworski@wp.pl    innych tożsamości


   Former articles by Romuald:
   http://emcapp.ignis.de/1/#/34               Tożsamość wiąże się z odpowiedzią na pyta-
   http://emcapp.ignis.de/1/#/46               nia dotyczące obrazu siebie i oceny siebie: Kim
   http://emcapp.ignis.de/3/#/4               jestem? Jaki jestem? Ponieważ człowiek jest
   http://emcapp.ignis.de/2/#/116              bytem relacyjnym ukierunkowanym na innych
                                i posiadającym zdolność ustosunkowania się do
                                samego siebie, dlatego stawiając pytanie: „Kim
                                jestem?” rozszerza je na kwestie: „Kim jestem
       Religious identity,                dla siebie, dla innych ludzi, dla Boga?” Od od-
                                powiedzi na te pytania będzie w zdecydowa-
       when compared                   nym stopniu zależeć działanie i funkcjonowa-

       to other identities                nie psychospołeczne i religijne człowieka. Stara
                                łacińska zasada: agere sequitur esse podkreśla,
                                że działanie jest wynikiem przekonania o
       Identity involves answering questions con-  tym, kim się jest. Tożsamość wiąże się z wie-
       cerning self-image and self-assessment: Who    loma aspektami życia: myśleniem, uczuciami,
       am I? What am I like? Since man is a relatio-   działaniem. Jest charakteryzowana przez poc-
       nal being, oriented towards others and pos-    zucie odrębności, ciągłość istnienia i poczucie
       sessing the ability to respond to himself, he   posiadania pewnych cech czy dyspozycji.
       can therefore ask the question: „Who am I?“
       He then expands on these questions, asking:    1. Definiowanie tożsamości religijnej
       „Who am I to myself, to others, to God?“ The   Psycholodzy i socjolodzy podkreślają znacze-
       answer to these questions will, to a great ex-  nie tożsamości jako ważnej kategorii opisującej
       tent, be determined by the psychosocial and    kondycję ludzką. Kluczową rolę odgrywa
       religious activity and functioning of the per-  przy tym świadomość własnej odrębności,
       son. Old Latin principle: agere sequitur esse   indywidualności, własnych zasobów i braków,                              10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16