Page 24 - EMCAPP-Journal No. 14
P. 24

confronted with the difficulties of life as stress,  trudnościami dokonana równocześnie z per-
       and theology as „the cross“, it is worth exami-  spektywy psychologii i teologii może przynieść
       ning what significant aspects describing human  ciekawe i wartościowe owoce. Uwzględnienie
       struggles these two approaches highlight.     różnic semantycznych i metodologicznych a
       Considering difficult existential experiences  zarazem wydobycie istotnych treści tych pojęć
       from several points of view (e.g. psychological  poprzez wykorzystanie dorobku badań w obu
       and theological) often allows to better describe  dziedzinach może być heurystycznie owoc-
       and understand them. Also, analyses of human   ne. W literaturze i kulturze znane są powied-
       struggles with difficulties conducted simulta- zenia: „per aspera ad astra” i „przez krzyż do
       neously from the psychological and theological  zwycięstwa”. W tych powiedzeniach ujaw-
       perspective can result in interesting and valu-  nia się przekonanie, że osiąganie ważnych i
       able insights. Taking into account semantic and  wartościowych celów wiąże się z trudem, cier-
       methodological differences and, at the same  pieniem i bólem. Jednak sens tych bolesnych
       time, exploring significant aspects of these con- doświadczeń leży nie w nich samych, ale w celu
       cepts based on studies in both domains can be   do którego człowieka zmierza.
       heuristically rewarding. Popular sayings such
       as: “per aspera ad astra” and “there is victory  Krzyż stał się symbolem bólu, cierpienia,
       in the Cross” abound in literature and culture.  udręki, męki i poniżenia, ale też znakiem
       These sayings reflect the belief that achieving  zwycięstwa nad lękiem, bólem, nienawiścią a
       important and valuable goals requires going  nawet śmiercią.
       through hardship, suffering and pain. However,  W psychologii pod hasłem stresu opisane są zma-
       the meaning lies not in these painful experi- gania człowieka z trudnościami pojawiającymi
       ences, but in the final purpose of man.      się na drodze realizacji celów. Koncepcja bio-
                                logiczna H. Selyego i psychologiczna Lazarusa
       The Cross has become a symbol of pain, suffe-   uzupełniają się stanowiąc ciekawą interpretację
       ring, anguish, torment and humiliation, but, on  doznań i przeżyć występujących w konfrontacji
       the other hand, also a sign of victory over fear,  z przeszkodami wewnętrznymi i zewnętrznymi
       pain, hatred and even death.           występującymi na drodze do sukcesu.
       In psychology, stress is associated with human  Cierpienie związane z pokonywaniem trudności
       struggles with difficulties that arise on the way  i jego interpretacja jest kluczowym hasłem do
       to achieving goals. H. Selye‘s biological and La- zrozumienia wielu przeżyć i zachowania ludzi
       zarus‘ psychological concepts complement each   dążących do celu. Zrozumienie tego fenomeny
       other, making for an interesting interpretation  pozwala lepiej zrozumieć dynamikę zmian w
       of one‘s feelings and experiences occurring in  życiu człowieka i właściwości rozwoju życia.
       confrontation with internal and external obsta-  Cierpienie jest czynnikiem wyzwalającym zmi-
       cles on the way to success.            any. Gdy nic nie boli, nie ma motywacji do
       Suffering involved in overcoming difficulties  zmian, brakuje istotnego impulsu dla rozwoju.
       and its interpretation is a key to understand  Pacjenci pytani o to, kiedy doświadczyli naj-
       experiences and behaviour of people pursuing   bardziej znaczącego rozwoju w swoim życiu, od-
       some goals. Understanding this phenomenon   powiadali najczęściej: „Wtedy, gdy cierpiałem”.
       allows for better understanding of the dynamics  Wzrosło pokolenie młodych ludzi, którym rod-
       of change and development in human life.     zice i otoczenie usuwało z drogi życia wszelkie
       Suffering is the trigger bringing about changes.  trudności. Ci, którzy byli wychowywani bez-
       When one does not hurt, there is no motivation  stresowo nie nauczyli się walki, nie opanowali
       for change, no major impulse for development.   strategii pokonywania trudności, wycofują się
       Patients, when asked about the period when  i rezygnują z realizacji pragnień, przeżywają
       they experienced the most significant deve- głęboko porażki i klęski życiowe. Czy możliwe
       lopment in their lives, often pointed out times  jest na co dzień osiągnięcie znaczących celów
       when they were suffering.             i realizacja zadań życiowych bez wysiłku, tru-
       Now a generation is on the rise. One that had   du i cierpienia? Określony optymalny poziom

                              22
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29