Page 23 - EMCAPP-Journal No. 14
P. 23

Romuald Jaworsky (Poland)                    Romuald Jaworski
      Stress and the Cross                       (Polska)
                                       Stres i krzyż.
    Romuald Jaworski, habilitated doctor,
    theologian, psychologist, psychothera-               Psychologiczno-
    pist, supervisor. Catholic priest of the            teologiczna
    Diocese of Plock in Poland. Professor
    of psychology at the Cardinal Stefan              interpretacja
    Wyszynski University in Warsaw (since
    1994). At present head of Department of               ludzkich zmagań
    Psychology of Religion at this University.
    In the years 1991-1999 rector of the Higher Semi-   Romuald Jaworski, profesor doktor habilitowany,
    nary in Plock. Director of the Theological College   teolog, psycholog, psychoterapeuta, superwizor.
    of Plock Diocese in Plock (1993-2000). Director of   Ksiądz katolicki Diecezji Płockiej w Polsce. Profe-
    the “Metanoia” - Psychological and Pastoral Center   sor psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana
    in Plock (2002-2007).                 Wyszyńskiego w Warszawie (od 1994). Obecnie kie-
    Co-founder of the Association of Christian Psy- rownik Katedry Psychologii Religii na tym uniwersy-
    chologists (ACP) in Poland. 1996-2009 vice-presi-   tecie. Współzałożyciel Stowarzyszenia Psychologów
    dent of ACP, in the years 2009-2014 president of    Chrześcijańskich (ACP) w Polsce. 1996-2009 wice-
    ACP. Director of the ACP Psychotherapy Study in    prezes ACP, w latach 2009-2014 prezes ACP. Dyrek-
    the years 2003-2015.He works as psychotherapist    tor Studium Psychoterapii ACP w latach 2003-2015.
    and supervisor in the Catholic Psychological Cen-   Wykładowca w Studium Psychoterapii ACP. Pracuje
    tre “Dewajtis” in Warsaw.               jako psychoterapeuta w Katolickim Centrum Psy-
                                chologicznym „Dewajtis“ w Warszawie. Autor wielu
                 romualdjaworski@wp.pl     książek i artykułów.


    Former conributions in our eJournal by Romu-
    ald you can see her:
    https://emcapp.ignis.de/12/#p=10            Wprawdzie pojęcie „stres” jest niejednoznacz-
    https://emcapp.ignis.de/5/#/18             ne, jednak można zgodzić się z tym, że doty-
    https://emcapp.ignis.de/4/#/60             czy sytuacji trudnych i szczególnej mobilizacji
    https://emcapp.ignis.de/3/#/4             organizmu i osobowości dla zaradzenia sytuacji
    https://emcapp.ignis.de/2/#/116            stresowej lub wykorzystania jej przy realizacji
    https://emcapp.ignis.de/1/#/46             pragnień i dążeń. W tradycji chrześcijańskiej
    https://emcapp.ignis.de/1/#/34             konfrontację z trudnościami życia określa się
                                często jako „krzyż”. Chrześcijanie świadomi
                                wyzwań, jakie niesie życie w związku z
      Although the concept of „stress“ is ambiguous,   osiąganiem i realizowaniem wartości, określają
      it can be said that it concerns difficult situations,  trud i zmagania realizowane w imię wierności
      when the body and mind are alert and prepared   Bogu jako „niesienie krzyża”. Skoro konfrontac-
      to cope with such situations, counteract them  ja z trudnościami życia jest opisywana w psy-
      or use them to one‘s advantage in fulfilling desi- chologii jako stres, a w teologii jako krzyż, to
      res and aspirations. In the Christian tradition,  warto zastanowić się, jakie znaczące elementy
      dealing with hardships in life is often symbolized  treściowe opisujące zmagania człowieka odna-
      and referred to as the “Cross”. Christians, aware  jdujemy w każdym z tych ujęć.
      of the challenges life might bring in fostering and  Spojrzenie na trudne doświadczenia egzysten-
      implementing their values, define the efforts and  cjalne z wielu perspektyw (np. psychologicznej
      struggle to remain faithful to God as “carrying  i teologicznej) pozwala często lepiej je opisać
      the Cross”. Since psychology describes being  i zrozumieć. Także analiza ludzkich zmagań z


                              21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28